Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Statut sołectw

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

STATUT SOŁECTWA
………………………………

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Sołectwo ……………………, zwane dalej sołectwem, stanowi jednostkę pomocniczą gminy Pieniężno dla wykonywania jej zadań i nie posiada odrębnej osobowości prawnej.

§ 2. Sołectwo działa na mocy Uchwały Nr III/14/02 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 17 grudnia 2002r.

§ 3. Terenem działania Sołectwa jest …………………… .

ROZDZIAŁ II
Zakres działania i zadania sołectwa

§ 4. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne Sołectwa, nie strzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz organów samorządu gminnego, organów administracji rządowej i innych podmiotów, w szczególności:

– zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego a także rozporządzenie dochodami z tego źródła w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym statucie,

– opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, tudzież w innych sprawach, w jakich o taką opinię wystąpi Rada Gminy,

– występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych Sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,

– współpraca z radnymi, którzy kandydowali z terenu Sołectwa, głównie przez ułatwienie im kontaktu z wyborcami,

– współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, lokalizacji inwestycji, zmian w rozkładzie jazdy środków komunikacji,

– organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej,

– opiniowanie przeznaczenia pustych lokali użytkowych,

– organizowanie przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych.

§ 5. Sołectwo może poprzez swoje organy wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy lub inne podmioty.

ROZDZIAŁ III
Organy Sołectwa

§ 6. Organami Sołectwa są:

– zebranie wiejskie (organ uchwałodawczy Sołectwa),

– sołtys (organ wykonawczy Sołectwa), którego działalność wspomaga rada sołecka.

§ 7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

§ 8. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa.

2. W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Gminy, zabierać głos i składać oświadczenia poza porządkiem obrad.

§ 9. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Sołeckiej lub na wniosek organów gminy w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

1. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/3 mieszkańców posiadających prawo wyborcze. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożności sprawowania przez sołtysa – urzędu do zwołania zebrania upoważniony jest przewodniczący Rady Sołeckiej.

§ 10. 1. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego zawiadamia Sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem, chyba, że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 1/5 uprawnionych (quorum).

3. Przepisu pkt 2 nie stosuje się, gdy zebranie odbywa się w drugim terminie (jest ono ważne bez względu na liczbę jego uczestników). Ewentualność drugiego terminu jako przesłankę ważności zebrania oraz podjętych na nim uchwał podaje się w zawiadomieniu o zebraniu wiejskim.

§ 11. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy Sołtys.

2. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie.

§ 12. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały podpisuje przewodniczący zebrania.

3. Protokół z zebrania wraz z uchwałami, wnioskami i opiniami przekazywany jest Burmistrzowi w terminie do 7 dni od daty zebrania.

§ 13. 1. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,

2) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu mieniem komunalnym oraz sposobu wykorzystania dochodów z tego mienia w zakresie ustalonym niniejszym statutem,

3) podejmowanie uchwał w sprawach zamierzonego przez organy gminy zbycia, w najem, dzierżawę lub obciążenia innymi prawami położonego na terenie Sołectwa mienia gminnego, o jakim mowa w art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591),

4) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach lokalnych Sołectwa lub kilku sąsiadujących Sołectw o podstawowym dla nich znaczeniu,

5) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonania przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych,

6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena pracy Sołtysa z punku widzenia interesów Sołectwa.

2. Dla podjęcia uchwały w sprawach, o jakich mowa w ust. 1, pkt 3 zebranie wiejskie może postanowić o wymogu kwalifikowanej większości głosów.

§ 14. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

2. W czasie niemożności pełnienia urzędu przez Sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem, tudzież innymi przemijającymi okolicznościami, obowiązki przejmuje przewodniczący Rady Sołeckiej.

§ 15. 1. Do zadań Sołtysa w szczególności należy:

1) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazywanym Sołectwu do korzystania, w tym wykonywanie bieżących czynności administracyjnych z tym związanych,

2) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego i przewodniczenie jego obradom,

3) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

4) techniczno-organizacyjne zapewnienie warunków pracy zebrania wiejskiego, Rady Sołeckiej oraz radnych z terenu Sołectwa podczas ich spotkań z wyborcami, a także innych zebrań i spotkań zwoływanych z inicjatywy Burmistrza,

5) współpraca z organami gminy, udział w sesjach Rady Gminy, z prawem głosu doradczego na zasadach określonych w Statucie Gminy,

2. Sołtys załatwia także indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy odrębną uchwałą, za co pobiera wynagrodzenie na zasadach określonych przez Radę Gminy.

3. Funkcja Sołtysa jako organu wykonawczego zebrania wiejskiego pełniona jest honorowo. Zebranie wiejskie może uchwalić zasady wynagradzania z tego tytułu, z funduszu Sołectwa.

§ 16. Sołtys co najmniej raz w roku składa na zebraniu wiejskim sprawozdanie z całokształtu swojej działalności.

§ 17. 1. Rada Sołecka składa się z 3 osób i jest organem wspomagającym (opiniodawczo-doradczym) Sołtysa w zakresie sprawowania przez niego funkcji Sołtysa.

2. Przewodniczący Rady Sołeckiej w razie konieczności pełni obowiązki Sołtysa.

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys stosownie do potrzeb, wynikających z jego bieżącej działalności i przewodniczy obradom.

§ 18. 1. Sołtys zobowiązany jest zasięgnąć opinii Rady Sołeckiej w sprawach działalności społeczno-gospodarczej Sołectwa.

2. Sołtys nie jest związany opinią Rady Sołeckiej.

3. W razie nieuwzględnienia opinii Rady Sołeckiej, Rada bądź poszczególni jej członkowie mogą przedstawić sprawę na najbliższym zebraniu wiejskim.

ROZDZIAŁ IV
Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa

§ 19. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji nowo wybranej Rady Miejskiej w Pieniężnie.

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów organów Sołectwa zwoływane jest przez Burmistrza Pieniężna, który w uzgodnieniu z ustępującym Sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O dacie miejscu zebrania zawiadamia z up. Burmistrza Sołtys co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Przepisy § 10, pkt 3 stosuje się odpowiednio.

3. Przewodniczącym zebrania może być osoba wskazana przez Burmistrza Pieniężna.

§ 20. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zebranie wiejskie dokonuje w głosowaniu tajnym. Bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do rad gminy.

§ 21. 1. Odwołania Sołtysa przed upływem kadencji może dokonać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Gminy.

2. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.

3. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje na wniosek Sołtysa. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 22. 1. W razie odwołania Sołtysa Burmistrz Pieniężna zarządza niezwłocznie ponowne wybory.

2. Ponowne wybory do Rady Sołeckiej zarządza Sołtys.

3. Przepisy ust. 1 nie stosuje się, jeżeli do upływu kadencji organów Sołectwa pozostało nie więcej jak 5 miesięcy. W tym przypadku obowiązki Sołtysa pełni przewodniczący Rady Sołeckiej.

ROZDZIAŁ V
Zakres uprawnień do zarządu i korzystania z mienia komunalnego

§ 24. 1. Rada Gminy przekazuje do wykorzystania przez Sołectwo składniki mienia komunalnego na pisemny wniosek Rady Sołeckiej (po konsultacji z zebraniem wiejskim).

2. Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowego prawa Sołectwa do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego.

3. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

§ 25. Sołectwo może korzystać z omawianego w § 24 mienia zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie.

§ 26. 1. Sołectwo zobowiązane jest do odprowadzania do budżetu gminy osiągniętych dochodów z tytułu korzystania z mienia komunalnego.

2. Uzyskiwane przez Sołectw dochody, o których mowa w pkt 1, zwiększają wydatki Sołectwa w danym roku.

3. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

ROZDZIAŁ VI
Nadzór nad działalnością Sołectwa

§ 27. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy a w zakresie spraw finansowych komisja rewizyjna Rady Gminy oraz Skarbnik Gminy.

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Sołtys w terminie 7 dni przekazuje Burmistrzowi uchwały, wnioski i opinie zebrani wiejskiego, rady sołeckiej.

4. Bieżącą kontrolę na statutową działalnością Sołectwa sprawuje Burmistrz.

5. Burmistrz i uprawnieni pracownicy Urzędu mogą żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa.

6. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do rozpatrzenia Radzie Gminy, celem zajęcia ostatecznego stanowiska, do uchylenia włącznie.

§ 28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.

§ 29. Spory miedzy organami sołectwa na tle interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec decyzji organów gminy naruszających istotne interesy sołectwa, rozpatruje Rada Gminy.

§ 30. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij