Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Miejska Biblioteka

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kierownikiem jednostki jest Pani Lubomira Wacławska.

Siedziba jednostki mieści się przy ulicy Sienkiewicza 4 w Pieniężnie (II piętro).


Strona internetowa biblioteki: http://www.miejskabiblioteka.pieniezno.pl/

pliki do pobrania:

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie za rok 2007
Sprawozdanie z wykonania planu budżetu Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie za rok 2007

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI W PIENIĘŻNIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka w Pieniężnie, zwana dalej „Biblioteką”, utworzona na podstawie Uchwały Nr XII/55/03 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30 października 2003r. działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.);

2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.);

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 140);

5. niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Pieniężno.

2. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez organizatora.

3. Pełna nazwa Biblioteki brzmi „Miejska Biblioteka w Pieniężnie”.

4. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Pieniężno.

2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Pieniężna, a nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

3. Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

4. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej o treści: „Miejska Biblioteka w Pieniężnie” i z adresem siedziby.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Biblioteki

§ 4. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Pieniężno. Do szczegółowego zakresu Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie jako głównej biblioteki publicznej gminy należy:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnej gminie oraz dokumentujących jej dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

5. Współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

6. Podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnianiu Biblioteki.

ROZDZIAŁ III
Organy biblioteki i jej organizacja

§ 6. 1. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy Biblioteki, w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjno-gospodarczą i finansową. Przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania instytucji.

2. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Pieniężna na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.

§ 7. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.

§ 8. 1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. Nr 41, poz. 419).

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących biblioteki publiczne jako instytucje kultury.

§ 9. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 10. 1. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) wypożyczalnia dla dorosłych,

2) oddział dla dzieci i młodzieży,

3) czytelnia.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika Biblioteki.

ROZDZIAŁ IV
Majątek i finanse

§ 11. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:

1) rocznej dotacji pochodzącej z budżetu Gminy Pieniężno,

2) wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,

3) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,

4) innych źródeł.

§ 12. 1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach określonych w przepisach odrębnych z tym, że majątek ten może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Biblioteki.

§ 13. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.

2. Biblioteka może pobierać opłaty za:

1) usługi informacyjne (w tym uzyskane za pomocą nośników elektronicznych i wydruki z baz danych), bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

2) wypożyczenia materiałów audiowizualnych i elektronicznych,

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

4) nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

5) uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów usługi.

§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§ 15. 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Gminy na warunkach i w trybie przewidzianych w przepisach odrębnych.

2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchylenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij