Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Miejski Dom Kultury

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kierownikiem jednostki jest Pani Jolanta Kosobudzka 

Siedziba jednostki mieści się przy ulicy Sienkiewicza 4 w Pieniężnie (I piętro).


pliki do pobrania:

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie za rok 2007
STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PIENIĘŻNIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Dom Kultury w Pieniężnie zwany dalej Miejskim Domem Kultury działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm),
  • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148),
  • niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Miejskiego Domu Kultury jest Gmina Pieniężno.

2. Miejski Dom Kultury jest instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

3. Miejski Dom Kultury posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Siedzibą Miejskiego Domu Kultury jest miasto Pieniężno, a terenem działania obszar miasta i gminy Pieniężno.

2. Bezpośredni nadzór nad Miejskim Domem Kultury sprawuje Burmistrz Pieniężna.

3. Miejski Dom Kultury używa pieczęci nagłówkowej o treści: „Miejski Dom Kultury w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 4, 14-520 Pieniężno”.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Miejskiego Domu Kultury

§ 4. Podstawowym celem Miejskiego Domu Kultury jest stymulowanie oraz rozwój aktywnego i kreatywnego uczestnictwa mieszkańców miasta i gminy w kulturze.

§ 5. Do zakresu działania Miejskiego Domu Kultury należy w szczególności:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

2) rozpoznawanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych środowiska,

3) integrowanie społeczności lokalnej poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych i środowiskowych wartości kulturowych,

4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

5) rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej,

6) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, szkołami, zakładami pracy,

7) doskonalenie form i metod pracy.

§ 6. 1. Miejski Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami, w szczególności:

1) wynajem sali widowiskowej,

2) wynajem innych sal i pomieszczeń na imprezy rodzinne, zakładowe, szkolne, okolicznościowe,

3) organizowanie zleconych imprez rozrywkowych, okolicznościowych i rodzinnych,

4) świadczenie innych usług w zależności od potrzeb.

2. Wszystkie zadania Miejski Dom Kultury realizuje na podstawie statutu oraz zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

3. Środki uzyskane z działalności wymienionej w pkt 1 mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej MDK.

ROZDZIAŁ III
Organy zarządzające i doradcze, organizacja MDK

§ 7. 1. Miejski Dom Kultury zarządzany jest przez kierownika.

2. Kierownik reprezentuje instytucję na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jej działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą.

3. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz.

4. W Miejskim Domu Kultury mogą działać organy doradcze w formie komisji i zespołów powoływanych przez kierownika w drodze zarządzenia wewnętrznego.

5. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Miejskiego Domu Kultury.

6. Szczegółową organizację wewnętrzną MDK określa regulamin organizacyjny nadawany przez kierownika MDK.

ROZDZIAŁ IV
Majątek i finanse

1. Miejski Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Miejskiego Domu Kultury pochodzą z:

a) rocznej dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pieniężno,

b) wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,

c) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,

d) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

e) innych źródeł.

§ 9. 1. Organizator zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej i utrzymania obiektu.

2. Organizator ustala wysokość rocznej dotacji na działalność instytucji kultury.

3. Miejski Dom Kultury gospodaruje samodzielnie należącym do niego majątkiem na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z tym że majątek ten może być wykorzystywany do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych.

§ 10. Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Domu Kultury jest roczny plan finansowy.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij