Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Dotacje i programy pomocowe – Aktualności dla organizacji pozarządowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

13 września 2007r.

Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają grantowy konkurs realizowany we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców „Nasza wieś naszą szansą”. Działania podejmowane w ramach projektu mają tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia: nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości, w których projekt będzie realizowany. Kwota, o którą można się ubiegać wynosi od 4000 do 10.000 złotych. Formularze można nadsyłać do 8 października 2007.

13 września 2007r.

Europejska Fundacja Młodzieży (przy Radzie Europy) zaprasza do składania wniosków na projekty młodzieżowe. Terminy upływają 1 kwietnia i 1 października 2007. Finansowane działania: międzynarodowe spotkania młodzieży, działania młodzieżowe (publikacje, kampanie, strony internetowe), zarządzanie międzynarodową organizacją młodzieżową lub siecią, pilotażowe projekty związane z edukacją o prawach człowieka. Termin składania wniosków – do 1 października. Więcej informacji i formularz rejestracyjny na stronie Fundacji. 

13 września 2007r.

Do 28 września 2007 można składać w firmie ECORYS Polska - Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych wnioski o dofinansowanie projektów w pierwszym naborze wniosków w Komponencie II - Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Wartość dotacji wynosi od 5 tys. do 250 tys. euro. Wnioskodawcami mogą być wyłącznie organizacje: mające osobowość prawną; zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku; zarejestrowane na terytorium R P, działające na zasadzie non-profit lub non for profit. Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie Komponentu II.

16 sierpnia 2007r.

Zarząd województwa warmińsko – mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: tworzenie i prowadzenie gminnej świetlicy socjoterapeutycznej, tworzenie i prowadzenie młodzieżowego klubu integracji społecznej, prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz kształtowanie atmosfery społecznej negującej ryzykowne używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, realizacja ponadstandardowych programów rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i osób współuzależnionych. Oferty należy złożyć do dnia 14 września 2007 r. do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Druki ofert znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

03 sierpnia 2007r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs grantowy, skierowany do samorządów gmin oraz organizacji pozarządowych w ramach resortowego programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Najlepsze projekty mogą otrzymać do 100 000 złotych. Termin nadsyłania wniosków upływa 31 sierpnia 2007. Realizację projektów przewiduje się na okres 2007 i 2008 roku, w dwóch etapach.

03 sierpnia 2007r.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w programie dotacyjnym 'Równać Szanse 2007 Regionalny Konkurs Grantowy'. Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast. Wnioski można przesyłać do 10 października 2007. O dofinansowanie projektów adresowanych do młodzieży mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne. Maksymalna kwota dotacji - 7 000 zł.

31 lipca 2007r.

Centrum Doradztwa Rolniczego jest organizatorem VIII edycji konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na terenach wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne, prawne oraz mieszkańcy wsi, podmioty gospodarcze, organizacje społeczno-zawodowe, organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje odnośnie warunków uczestnictwa zawiera Regulamin Konkursu. Zgłoszenia można nadsyłać na Karcie Zgłoszenia w terminie do 30 września 2007 roku.

24 lipca 2007r.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej za pośrednictwem Fundacji "Polska Wieś 2000 im Macieja Rataja" realizuje program grantowy „Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Na Rzecz Terenów Wiejskich”. Celem programu jest pobudzenie aktywności środowisk i organizacji lokalnych oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw. Granty programu - do 15 tys. zł. Zakres przedmiotowy grantów udzielanych w ramach niniejszego programu może obejmować przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie wsi lub miast do 10 tyś mieszkańców, dotyczące inicjatyw obywatelskich w następujących dziedzinach: oświata, ochrona zdrowia wraz z rehabilitacją leczniczą, zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego oraz kreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej na terenach wiejskich. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz zorganizowane grupy osób/członków lokalnych społeczności, realizujące przedsięwzięcia w zakresie inicjatyw obywatelskich. Wnioski można składać do końca września.

22 czerwca 2007 r.

Fundacja Edukacyjna 4h po raz VII rozpoczęła konkurs „Kryształowej Koniczyny”. Celem konkursu jest wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i uhonorowanie pracy wolontariuszy. Kandydata do nagrody należy zgłosić do dnia 30 lipca 2007 roku. Formularz zgłoszeniowy - do pobrania na stronie Fundacji.

15 czerwca 2007r.

Fundacja Wspomagania Wsi organizuje konkurs 'Atlas Inicjatyw' dla organizacji pozarządowych.  Celem konkursu jest zebranie informacji, które poszerzą zasoby internetowej bazy danych o projektach zrealizowanych przez lokalne społeczności. Baza ta stanowi źródło pomysłów i kontaktów dla osób zainteresowanych realizacją podobnych inicjatyw. Termin składania wniosków upływa 24 czerwca 2007. Wzory wszystkich potrzebnych formularzy do ściągnięcia na stronie Fundacji.

12 czerwca 2007r.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Radą Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, związki realizujące zadania na rzecz społeczności lokalnych, do udziału 22 czerwca o godzinie 10:00 w dorocznej konferencji plenarnej. Zgłoszenia na konferencję należy składać w sekretariacie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Agnieszka Mach), tel.: 089 523 73 45; e-mail: agnieszkam@eswip.elblag.pl. Formularz i program konferencji.

6 czerwca 2007r.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych działających w sferze spraw społecznych. Zadania dotyczą wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym: rozwój wolontariatu, organizacja letniego wypoczynku dla dzieci, prowadzenie i organizacja szkoleń dla kadry. Wielkość przeznaczonych środków – od 100.000 do 250.000 zł. Wnioski można składać do 20 czerwca 2007. Więcej informacji znajduje się tutaj.

05 czerwca 2007r.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłasza konkurs „Godni Naśladowana”. Celem konkursu jest promowanie ciekawych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe, promocje współpracy samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

22 maja 2007r.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych działających w sferze spraw społecznych. Zadania obejmują: wsparcie osób niepełnosprawnych; organizacja letniego wypoczynku dzieci; prowadzenie i organizacja szkoleń dla kadry jednostek organizacyjnych. Termin składania wniosków do 20 czerwca 2007r. Więcej informacji i wzór oferty na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

15 maja 2007r.

W ramach działań podejmowanych pod hasłem programu pomocy dzieciom – „Bank Dziecięcych Uśmiechów” - Fundacja Banku Zachodniego WBK pragnie wspierać młode talenty i szczególne uzdolnienia. Poprzez Program Stypendialny „Bank Dziecięcych Uśmiechów” Fundacja chce stworzyć szansę rozwoju zdolności dzieciom z rodzin ubogich i/ lub bezrobotnych. Bank Dziecięcych Uśmiechów szczególną opieką otacza świetlice środowiskowe, działające przy szkołach, przedszkolach, fundacjach, domach opieki społecznej itp. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do 30 czerwca 2007.

15 maja 2007r.

Fundacja „Fundusz Współpracy” pełniąca funkcję Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) w zakresie komponentu I „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”, ogłasza otwarty nabór wniosków na pierwszą edycję konkursu projektów na lata 2007-2009. W obecnej edycji konkursu wnioski mogą być składane na:
• projekty mikro na rozwój instytucjonalny organizacji rozpoczynających działalność. Dofinansowanie - do 90% kosztów całkowitych projektu, tj. od 5 000 EUR do 15 000 EUR.
• projekty małe - na realizację projektów tematycznych. Dofinansowanie - do 90% kosztów całkowitych projektu, tj. od 5 000 EUR do 50 000 EUR. więcej informacji znajduje się tutaj.


08 maja 2007r.

F
ederacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSa” zaprasza na szkolenie z zakresu ”tworzenie projektów”. Zakres merytoryczny szkolenia obejmować będzie m.in.: określenie celów, działań, harmonogramu, budżetu itd. Szkolenie polegać będzie na aktywnym udziale uczestników w pracach nad konkretnymi projektami. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie pomysłów na projekty dla swoich organizacji. Każda chętna organizacja może wystawić co najmniej po dwóch przedstawicieli. Szkolenie odbędzie się 18 -19 maja 2007 r. w Lesznie/k. Barczewa o godz. 11.00, jest bezpłatne, zapewniamy nocleg oraz wyżywienie. Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszty związane z dojazdem do Olsztyna. Zgłoszenia na szkolenie prosimy składać do dnia 14 maja telefonicznie (089) 6789727 lub mail: fosa.wm@wp.pl

08 maja 2007r.

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz partnerzy Koalicji Aktywnej Społeczności zapraszają do udziału w ogólnopolskiej Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności. Kampania ma na celu wypromowanie działań aktywizujących, których odbiorcą jest społeczność lokalna. Projekt kierowany jest do organizacji pozarządowych, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, szkół. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

07 maja 2007r.

Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych z obszarów: 
1) Ojcostwo: programy edukacyjno – informacyjne na rzecz popularyzacji praw ojców, „Z tatą na co dzień” – promocja aktywnego ojcostwa, 2) przemoc: interaktywne programy edukacyjne na temat praw dzieci i młodzieży, inicjatywy na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dziewcząt i kobiet, 3) dyskryminacje: program integracyjny dla dzieci i młodzieży z problemami takimi jak np.: ADHD, autyzm, dysleksja, zaburzenia mowy, zaburzenia wzroku, zaburzenia słuchu, 4) programy wspierające rozwój rodzicielstwa zastępczego. Formularz oraz regulamin na stronie Departamentu.


07 maja 2007r.

Do 15 maja 2007 można składać w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu „Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w państwach członkowskich, które weszły do UE 1 maja 2004”. Program promuje dialog, współpracę i synergię pomiędzy Unią a społeczeństwem obywatelskim z obszarów: prawo pożytku publicznego, respektowanie praw obywatelskich, przejrzystość administracji, system utrzymywania porządku przestrzegający podstawowych praw, walka z korupcją. Kwota grantu wynosi od 150 tys. do 50 tys. euro. Więcej na stronie tutaj, formularze zaś na stronie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej.

24 kwietnia 2007r.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Departament Integracji i Współpracy z Zagranicą zapraszają na obchody Dnia Europy w dniu 9 maja 2007r. o godzinie 11.00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olsztynie (ul. Parkowa 1). W harmonogramie wyklad m.in. "Perspektywy relacji Ukraina - Unia Europejska". Potwierdzenie udziału w załączniku.
potwierdzenie

23 kwietnia 2007r.

Grupa TP i UNDP inaugurują II edycję programu grantowego dla gmin wiejskich Rzeczpospolita Internetowa. Od 12 kwietnia 2007 gminy wiejskie z całej Polski mogą wziąć udział w konkursie grantowym, który umożliwi dofinansowanie w kwotach do 15 000 i 30 000 złotych kilkuset lokalnych projektów. Wnioski można składać do 12 czerwca 2007. Więcej informacji na stronie tutaj.

18 kwietnia 2007r.

Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dla Warmii realizuje projekt „Testament Kopernika 2”. Celem projektu jest przygotowanie społeczności lokalnych do realizacji projektów finansowanych z osi trzeciej Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich w latach 2007-2013. Fundacja udziela więc wsparcia merytorycznego i finansowego w działaniach na rzecz rozwoju wsi. Więcej informacji pod nr telefonu 055 244 70 51 e-mail: wies21@wp.pl

16 kwietnia 2007r.

Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza do udziału w projekcie Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych. Celem projektu jest wzmocnienie liderów organizacji pozarządowych. Szkoła odbędzie się w dniach 23 maja - 1 czerwca 2007 roku. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać do 8 maja 2007 roku. W programie między innymi następujące tematy: podstawy liderstwa, praca w zespole, angażowanie społeczności, diagnoza społeczności lokalnej, budowanie relacji społecznych i partnerstwa. Więcej informacji znajduje się tutaj.

11 kwietnia 2007r.

Fundusz Pamięć i Przyszłość
oraz Fundacja im. Stefana Batorego ogłaszają wspólnie konkurs Wolontariat dla europejskiego dziedzictwa kulturowego dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, którego celem jest wspieranie międzynarodowego wolontariatu związanego z ochroną europejskiego dziedzictwa kulturowego w historycznych regionach przygranicznych. Wspierane będą projekty, dzięki którym młodzi ludzie zdobędą praktyczne i teoretyczne doświadczenia w zakresie ochrony zabytków oraz będą mieli możliwość poznania wielu aspektów historii kultury swojego regionu. Termin składania wniosków do 7 maja 2007.

11 kwietnia 2007r.

Fundacja PricewaterhouseCoopers "Podaruj siebie" zaprasza do udziału w konkursie grantowym na programy integracji społecznej. Zgłoszenia można nadsyłać do 11 maja 2007. W konkursie uczestniczyć mogą wszystkie organizacje pozarządowe, które świadczą pomoc psychologiczno-społeczną dziecku i rodzinie wykluczonej społecznie i/lub prowadzą szkolenia, praktyki w zakresie środowiskowych form pracy z walki z marginalizacją społeczną. Nagroda to grant w wysokości 20 000 zł. Szczegóły konkursu, regulamin oraz formularz wniosku grantowego dostępne są na stronie fundacji.


10 kwietnia 2007r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Krajowy letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej. Formularze ofert wraz z załącznikami należy składać do 16 kwietnia 2007 roku.

4 kwietnia 2007r.

Fundację im. Stefana Batorego wspólnie z Fundacją Roberta Boscha organizuje program „Partnerstwo Inicjatyw Społecznych” polegający na współpracy trójstronnej. Program adresowany do organizacji pozarządowych z Niemiec, Polski, Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego. Listy intencyjne można nadsyłać do 31 maja 2007.

29 marca 2007r.

Centrum Edukacji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych oferuje:
Centrum Edukacji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych
Bezpłatne konsultacje (telefoniczne, mailowe, stacjonarne) doradców zawodowych, psychologa oraz prawnika.
- Biuro karier Osób Niepełnosprawnych
Oferty pracy dostępne w Centrum oraz publikowane na stronie internetowej
- Kursy komputerowe połączone z Warsztatami Aktywizacji Zawodowej
Infolinia doradców 0 801 777 171
Adres: ul. Narbutta 49/51
02-529 Warszawa
tel/fax 022 848 98 91


13 marca 2007r.

Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają kolejny konkurs grantowy - „Środowisko naturalne naszą szansą”, czyli jak wykorzystać środowisko naturalne w działaniach na rzecz podniesienia jakości życia w naszej wsi, gminie. Wniosek należy przesłać pocztą do 18 kwietnia 2007r.

12 marca 2007r.

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza Konkurs 'Pożyteczne wakacje 07'. W ramach konkursu finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty do realizacji w czasie wakacji letnich 2007. Składanie wniosków możliwe jest do 11 maja.

12 marca 2007r.

Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają konkurs na projekt ”Kultura Bliska”. Wniosek należy przesłać pocztą do 23 kwietnia 2007 roku.
Dokładny opis konkursu znajduje się tutaj.

9 marca 2007r.

I Ty możesz planować i decydować o swoich przedsięwzięciach na lata 2007-2013

Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego zachęca do wypełnienia i przesłania ankiety do końca marca bieżącego roku. Ma ona na celu określenie zakresu i skali planowanych przedsięwzięć na terenie naszego województwa. Zebrane informacje pozwolą zaplanować harmonogramy konkursowe oraz poziom alokacji dla każdej Osi Priorytetowej na poszczególne lata. Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazur na lata 2007-2013 dostępny jest tutaj, ankieta w załączniku.
Ankieta

9 marca 2007r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje o ogłoszeniu konkursu na Kluby Integracji Społecznej w środowisku wiejskim (jednostki organizujące działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym). Maksymalna kwota dotacji wynosi 15.000zł.Termin składania wniosków upływa 30 marca 2007r.

5 marca 2007 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza program operacyjny „Rozwój inicjatyw lokalnych”. Celem programu jest wspieranie niskobudżetowych projektów pobudzających lokalne inicjatywy kulturalne.

5 marca 2007 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację 6 zadań edukacyjnych zlecanych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w 2007 r. Termin składania wniosków upływa 30 marca 2007.

2 marca 2007r.

Narodowe Centrum Kultury informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnych porad trenerów regionalnych w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich (funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych UE) na rzecz sektora kultury.

 

2 marca 2007r.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju ogłaszają konkurs Small Grants w ramach szóstej edycji Programu ENGLISH TEACHING. Wnioski składać można najpóźniej do 31.03.2007r.

2 marca 2007r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ogłaszają konkurs na programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich pod nazwą „Janko Muzykant 2007”. Więcej informacji na stronie samorządowej.

28 lutego 2007r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje II edycję konkursu „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”. Wnioski należy składać w terminie od marca do kwietnia 2007r. w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej. Zasady konkursu i wniosek dostępne są tutaj.

14 lutego 2007r.

Ważna strona dla organizacji pozarządowych: Portal Organizacji Pozarządowych. Znajdziesz na niej terminy ogłaszanych konkursów.

14 lutego 2007r.

Fundacja im. Stefana Batorego – terminy i procedury konkursów dotacyjnych – działania strażnicze. Termin: do 15. marca 2007r.

14 lutego 2007r.

Program Małych Grantów ogłoszony przez Bank Światowy. Termin złożenia aplikacji: do 23. lutego 2007r.

14 lutego 2007r.

Fundacja Kronenberga – dotacje na projekty o charakterze lokalnym. Termin: do 2. kwietnia 2007r.

7 lutego 2007r.

Ogłoszenie konkursu na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2007 przez organizacje samorządowe.

7 lutego 2007r.

Tutaj znajdziesz informacje na temat funduszy strukturalnych oraz adresy instytucji zajmujących się dotacjami z Unii Europejskiej (link bezpośredni).

1 lutego 2007r.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wyznaczyła terminy przyjmowania wniosków w roku 2007:

  • 2-3 kwietnia 2007r.
  • 31 maja – 1 czerwca 2007r.
  • 1-2 sierpnia 2007r.
  • 1-2 października 2007r.
  • 3-4 grudnia 2007r.

31 stycznia 2007r.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zaprasza do składania wniosków do programu „Równać szanse”, termin: do 5 marca 2007r. Zapraszamy tutaj.

31 stycznia 2007r.

Zarząd Fundacji im. Stefana Batorego wyznaczył już terminy składania wniosków na rok 2007 do poszczególnych programów. Szczegóły dostępne są tutaj.

30 stycznia 2007r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie finansowanym ze środków Rządowego Programu Inicjatyw Obywatelskich: „Zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych”.

Termin składania wniosków: 7 lutego 2007r. Więcej informacji: Departement pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Załączniki

Ankieta doc, 48 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij