Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Zadania Gminy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: Udostępnia informację o:

1.Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Pieniężno:

W okresie od 1 sierpnia 2013r. do 31 grudnia 2014r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Pieniężno była firma „MISZEL” Sp. z o.o. ul. Królewiecka 8, 14-520 Pieniężno.

Od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Pieniężno jest firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI Sp. z o.o., ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta.

Od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. podmiotem odbierającym odpady komunale od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Pieniężno jest firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI Sp. z o.o., ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Pieniężno jest "MISZEL" sp. z o.o., ul. Królewiecka 8, 14-520 Pieniężno.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Pieniężno jest "MISZEL" Sp. z o.o. ul. Królewiecka 8, 14-520 Pieniężno.

2. Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Pieniężno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
 
Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Pieniężno będą dostarczane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajdującej się w Regionie Północnym tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. zo.o. w Elblągu, ul. Mazurska 42, z pośrednictwem Stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Braniewie Zawierz – Rudłowo.


3. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Na terenie Gminy Pieniężno zbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
• TWORZYWA SZTUCZNE
• PAPIER
• SZKŁO

Punkty selektywnej zbiórki w/w frakcji odpadów komunalnych, tzw. „GNIAZDA” rozmieszczone są na terenie miasta i gminy w miejscach dostępnych dla wszystkich mieszkańców.
Lokalizację poszczególnych punktów zaznaczono na mapie:
 Mapa punktów selektywnej zbiórki - Miasto Pieniężno
 Mapa punktów selektywnej zbiórki odpadów - Gmina Pieniężno
 Mapa punktów selektywnej zbiórki odpadów - Gmina Pieniężno Stan na dzień 28.04.2015r.
 Mapa punktów selektywnej zbiórki odpadów - Gmina Pieniężno.pdf Stan na dzień 27.07.2015r.

Punkty te obsługiwane są przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg.

 • ODPADY NIEBEZPIECZNE:

Na terenie Spółki „ Miszel” przy ulicy Królewieckiej 8 w Pieniężnie znajduje się kontener na odpady niebezpieczne. W punkcie można zostawiać następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:
odczynniki fotograficzne, inne trujące środki chemiczne, pestycydy, herbicydy itp., środki oraz opakowania po nich, baterie różnych rodzajów, akumulatory, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć (np. zbite termometry), elementy elektroniczne (komputery, monitory, telefony, tonery, wkłady do drukarek itp.), zużyte oleje silnikowe stare farby, kleje, opakowania po nich.

Kontener obsługiwany jest przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg.


• PRZETERMINOWANE LEKI:

Pojemnik znajduje się w przychodni "MEDICUS" przy ul. Generalskiej 4 w Pieniężnie (dni powszednie od 8.00 - 18.00).
Od 11 kwietnia 2017r. pojemnik w aptece przy ul. 1 Maja 3e w Pieniężnie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00, w soboty w godz. 8.00. - 14.00)
 
Pojemniki  obsługiwane są przez Pogotowie Sanitarno- Epidemiologiczne „ Nowista” Spółka cywilna, Al. Armii Krajowej 35, 43-300 Bielsko- Biała.


• POPIÓŁ:

Od 1 stycznia 2015r. na terenie miasta Pieniężno wprowadzono selektywną zbiórkę POPIOŁU. Pojemniki na popiół zostały rozmieszczone na terenie miasta przy posesjach domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych nie podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.
 
Od 1 stycznia 2016r. pojemniki na popiół zostały rozmieszczone również na terenie wiejskim w następujących miejscowościach: kol. Żugienie, kol. Cieszęta, Łoźnik (osiedle), Pieniężno Pierwsze, Pieniężno Drugie, Sawity (osiedle), Piotrowiec (osiedle), Białczyn (osiedle), Kierpajny Wielkie.

Pojemniki te obsługiwane są przez firmę Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. , ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta.

 Od 1 stycznia 2017r. pojemniki do selektywnej zbiórki popiołu rozmieszczone są przy posesjach domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych nie podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Pieniężno oraz na terenie wiejskim w następujących miejscowościach: kol. Żugienie, kol. Cieszęta, Łoźnik (osiedle), Pieniężno Pierwsze, Pieniężno Drugie, Sawity (osiedle), Piotrowiec (osiedle), Białczyn (osiedle), Kierpajny Wielkie, wieś Kajnity, wieś Łajsy.

Pojemniki na popiół obsługiwane są przez "MISZEL" Sp. z o.o. ul. Królewiecka 8, 14-520 Pieniężno.

Od 1 stycznia 2018r. pojemniki do selektywnej zbiórki popiołu zostały rozmieszczone w kolejnych miejscowościach, tj. wieś Łoźnik, Pełty, Pluty, Posady, Pakosze, Brzostki.

W 2018r. pojemniki na popiół obsługiwane są przez "MISZEL" Sp. z o.o., ul. Królewiecka 8, 14-520 Pieniężno.

Od 1 maja 2015r. na terenie Pieniężna została wprowadzona selektywna zbiórka odpadów zielonych. Pojemniki z napisem „ODPADY ZIELONE” zostaną ustawione w miejscach ogólnodostępnych na terenie miasta.

Pojemniki te obsługiwane będą przez firmę Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. , ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta.

W okresie od 1 marca do 30 listopada 2017r. na terenie miasta Pieniężno prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów zielonych (pojemniki z napisem "odpady zielone" będą rozstawione w miejscach dostępnych dla mieszkańców).

Pojemniki na odpady zielone będą obsługiwane przez "MISZEL" Sp. z o.o. ul. Królewiecka 8, 14-520 Pieniężno.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI:

Od 1 marca 2018r. na terenie całej gminy rozstawione zostaną pojemniki koloru brązowego do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji (BIO).

Pojemniki będą obsługiwane przez "MISZEL" Sp. z o.o., ul. Królewiecka 8, 14-520 Pieniężno.


• PSZOK:

Od 1 stycznia 2015r. punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. odpadów „problemowych”(PSZOK) zlokalizowany jest na terenie byłej bazy GS w Pieniężnie przy ul. Braniewskiej 12.

        • Mieszkańcy mogą bez dodatkowych opłat przekazywać odpady tzw. „problemowe” do     punktu zbiórki.
        • Mieszkańcy dostarczają odpady we własnym zakresie.
        • Odpady należy dostarczać do punktu w dni powszednie, w godzinach od 7.30 do 14.30.
        • Do punktu można przekazywać następujące frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:
a) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych o kodach: 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904, 200399,
b) zużyte opony – kod 160103,
c) odpady wielkogabarytowe – kod 200307.

d) odpady zielone - kod 200201

PSZOK obsługiwany jest przez firmę Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. , ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta.


Od 2 stycznia 2017r. PSZOK zlokalizowany jest na terenie "MISZEL" SP. z o.o. w Pieniężnie, przy ul. Królewieckiej 8. PSZOK obsługiwany jest przez Spółkę "MISZEL". Do punktu mieszkańcy mogą dostarczać  odpady problemowe (frakcje odpadów oraz zasady przyjmowania jw.).

W 2018r. PSZOK znajduje się na terenie "MISZEL" Sp. z o.o. i będzie przez nią obsługiwany.


4. Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych:

Na terenie miasta i gminy Pieniężno prowadzone są akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV, AGD) wystawionych przy punktach selektywnej zbiórki. Akcje organizowane są raz na kwartał w ciągu roku kalendarzowego, według harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę odbierającego odpady komunalne, tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. , ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta.

 Od 1 stycznia 2017r. akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV, AGD) organizowane raz na kwartał będą prowadzone wg harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę, tj. "MISZEL" SP. z o.o. ul. Królewiecka 8 w Pieniężnie.

 W 2018r. akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV i AGD) organizowane są raz na kwartał i będą prowadzone wg harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę, tj. "MISZEL" SP. z o.o.

5. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymagane poziomy recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowiska:


Dane za 2013r.:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 6.74% < 50%,
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 12,84%,
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 75%.

Dane za 2014r.:
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 10,43% < 50%,
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 36,74%,
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%.

Dane za 2015r.:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 11,96% < 50%,

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 41,6%,

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 81,1%.


 Dane za 2016r.:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 0% < 45%

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 33,74%

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 85,7%


Dane za  2017r.:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 1,85% < 45%

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 33,89%

3.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 64,8%

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij