W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr IV/15/14

XML

Treść

W sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2015 r. 


§ 1.

1.Dochody budżetu gminy w wysokości 25 497 186,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 21 522 909,50 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 974 276,60 zł.

§ 2.

1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 27 072 186,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 21 357 909,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 714 276,60 zł.

2.Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 5 714 276,60,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 646 397,10, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4.Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 575 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 575 000,00 zł,

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 2 300 955,44 zł, rozchody w wysokości 725 955,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400.000,00 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 575 000,00 zł ;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 725 955,44 zł ;

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 81 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości - 12 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości - 56 511,00 zł,

§ 8.

Wydatki budżetu na 2015r obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 297 438,95zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 297 438,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 468 200,00zł; wydatki – 468 200,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 27 072,00 zł.

2. Rezerwa celowa w wysokości 56 022,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 56 022,00zł.

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały, na:

 finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§14.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alina Mańkut


Zał nr 1

Zał nr 2

Zał nr 3

Zał nr 4

Zał nr 5

Zał nr 6

Zał nr 7

Zał nr 8

Zał nr 9

Zał nr 10

Załączniki

Zał nr 1 pdf, 2.8 MB
Zał nr 2 pdf, 7.28 MB
Zał nr 3 pdf, 398 kB
Zał nr 4 pdf, 799 kB
Zał nr 5 pdf, 1.9 MB
Zał nr 6 pdf, 363 kB
Zał nr 7 pdf, 312 kB
Zał nr 8 pdf, 366 kB
Zał nr 9 pdf, 318 kB
Zał nr 10 pdf, 271 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane