Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXXIV/227/13

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

W sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2014r. 


§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 22 634 856,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 21 451 638,60 zł,

dochody majątkowe w wysokości 1 183 218,00 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 044 089,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

wydatki bieżące w wysokości 21 451 638,60 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 592 450,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 592 450,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 590 278,50, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 590 767,50 zł z przeznaczeniem na: - planowaną spłatę zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w kwocie 590 767,50 zł

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 516 265,50 zł, rozchody w wysokości 1 107 033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400.000,00 zł ;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 369 815,50 zł ;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 73 600 ,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 86 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości - 7 300,00 zł,

2) wydatki w wysokości - 56 477,28 zł,

§ 8.

Wydatki budżetu na 2013r obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 251 917,30, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 251 917,30 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10.

1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 485 000,00zł; wydatki – 485 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11.

1. Rezerwa ogólna wynosi 23 139,69 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 55 089,79 zł, z tego na: - 55 089,79zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

3) wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami wynagrodzeń oraz wydatków bieżących miedzy paragrafami i rozdziałami niepowodując zmiany wynagrodzeń,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:

 -dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami ,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Żyndul


Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załaczniki od 3-10

Załączniki

Załacznik nr 1 pdf, 2.83 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij