Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr VIII/49/19

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

§ 1.Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakimi muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2.Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)  Mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Pieniężno;

2)  Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Pieniężnie;

3)  Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pieniężnie

4)  Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Pieniężno;

5)  Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej,

6)  Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej.

§ 3.Grupa mieszkańców gminy licząca do najmniej 100 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą przez złożenie podpisów pod projektem uchwały.

§ 4.1. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, w których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy uchwałodawczej dla innych podmiotów.

 1. Projekt uchwały powinien być zgodny z wymogami zawartymi w Statucie oraz   w niniejszej uchwale.
 2. Projekt uchwały składa się do Przewodniczącego Rady.
 3. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie, w tym także przez grupę mieszkańców.
 4. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie trwania kadencji Rady w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji, bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.

§ 5.1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnieniem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet. 2. Komitet może tworzyć grupa co najmniej   5 osób, które mają czynne prawo wyborcze do Rady. Osoby te składają pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imienia/imion i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.

3. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik lub jego zastępca, wskazany   w pisemnym oświadczeniu osób tworzących Komitet.

§ 6.1. Pełnomocnik zawiadamia Przewodniczącego Rady o utworzeniu Komitetu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1) pełną nazwę Komitetu oraz dokładny adres siedziby;

2) oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 2 oraz ust. 3;

3) mię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL Pełnomocnika oraz jego zastępcy.

 1. Do zawiadomienia Pełnomocnik załącza projekt uchwały spełniający warunek, o którym mowa w § 4 ust. 2.
 2. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ust. 2 i 3, Przewodniczący Rady przyjmuje zawiadomienie i informuje o tym fakcie Pełnomocnika.
 3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w zawiadomieniu, Przewodniczący Rady w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, wzywa Pełnomocnika do ich usunięcia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Nieusunięci braków w tym terminie powoduje odmowę przyjęcia zawiadomienia.
 4. Informację o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadomienia, Przewodniczący Rady przekazuje Pełnomocnikowi niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia lub odmowy przyjęcia zawiadomienia.

§ 7.1. Po otrzymaniu informacji od Przewodniczącego Rady o przyjęciu zawiadomienia  o utworzeniu komitetu, Komitet ogłasza miejsce udostępnienia projektu uchwały do publicznego wglądu.

2. Od dnia przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu, treść projektu, uchwały nie może być zmieniona.

§ 8.1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.

2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały może rozpocząć się po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 7 ust. 1.

§ 9.1. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.

 1. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok imienia/imion, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu   i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.
 2. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.

   § 10.1. Projekt uchwały wraz z wykazem popierających go mieszkańców, Pełnomocnik wnosi do Przewodniczącego Rady nie później niż 3 miesiące od daty otrzymania informacji, o której mowa w § 7 ust. 1. 2. W przypadku stwierdzenia, że treść projektu uchwały,o którym mowa w ust. 1, lub jego uzasadnienia jest niezgodna z projektem, o którym mowa w § 6 ust. 3, Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu, zawiadamia Pełnomocnika o odmowie nadania biegu projektowi uchwały.

 1. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu, przekazuje projekt wraz z wykazem popierających go mieszkańców Burmistrzowi Pieniężna w celu dokonania weryfikacji liczby osób udzielających poparcia projektowi uchwały pod kątem zgodności z rejestrem wyborców. Burmistrz dokonuje czynności sprawdzających w terminie 30 dni i przekazuje Przewodniczącemu Rady informację o liczbie ważnych podpisów pod projektem uchwały.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 3 liczba ważnych podpisów popierających projekt uchwały jest niższa niż określona w § 3, Przewodniczący Rady w terminie 7 dni powiadamia Pełnomocnika Komitetu o pozostawieniu projektu uchwały bez rozpatrzenia.
 3. W przypadku, gdy liczba podpisów pod projektem jest równa lub większa, niż określona w § 3, Przewodniczący Rady wprowadza projekt do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy, jednak nie później, niż po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia projektu.
 4. Przewodniczący Rady kieruje projekt do właściwych Komisji Rady oraz do Burmistrza Pieniężna w celu uzyskania opinii o projekcie.
 5. O miejscu i terminie sesji, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały, Przewodniczący zawiadamia Pełnomocnika. O miejscu i terminie posiedzeń komisji opiniujących projekt zawiadamiają Pełnomocnika przewodniczący właściwych komisji Rady Gminy.
 6. Pełnomocnik oraz inne osoby, wskazane przez Komitet, mają prawo reprezentować Komitet podczas obrad Rady Miejskiej oraz na posiedzeniach komisji opiniujących projekt.
 7. Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie Pełnomocnika Komitetu o sposobie rozpatrzenia projektu.

§ 11.Komitet ulega rozwiązaniu po:

1)  odmowie nadania biegu projektowi uchwały;

2)  bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1;

3)  zakończeniu postępowania uchwałodawczego tzn. podjęcia lub odrzucenia uchwały przez Radę.

§ 12.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 13.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                       Krzysztof Kisiel


Załączniki

głosowanie pdf, 535 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij