§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  dnia 19 października 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz. 1025) w wysokości 53,75 zł za 1 dt żyta przyjmuje się jako podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 § 2.Traci moc uchwała Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Pieniężno na rok 2015.

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna

 § 4.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Alina Mańkut