§ 1. 1. W uchwale nr XVII/82/16 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pieniężno oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. obligacje serii A 16 zostaną wykupione w 2026 r.,

  2. obligacje serii B 16 zostaną wykupione w 2025 r.,

  3. obligacje serii C 16 zostaną wykupione w 2027 r.,

  4. obligacje serii D 16 zostaną wykupione w 2028 r.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pieniężno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Alina Mańkut