§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pieniężno stanowiący załącznik nr 1.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kisiel