§ 1. 1. §1 załącznik do uchwały IV/30/19  z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso( Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego 2019 r. poz. 941) otrzymuje brzmienie  określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 Krzysztof Kisiel