§ 1.  Przyjmuje się Regulamin czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno w brzmieniu określonym w załączniku na 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 3.  Traci moc uchwała nr XXXV/179/17 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel