§ 1.1. Ustala się Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Pieniężno, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

2. W regulaminie określa się rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel