§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe samorządowych instytucji kultury Gminy Pieniężno za 2019 r.

§ 2. Sprawozdania finansowe obejmują sprawozdania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pieniężnie, które zawierają:


- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w funduszu


§ 3. Sprawozdania finansowe obejmują sprawozdania  Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, które zawierają:


- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w funduszu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel