Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Referent w Wydziale Inwestycji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Wiktor Sienkiewicz, Pieniężno

uzasadnienie wyboru Kandydat spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Szczegóły

stanowisko Referent w Wydziale Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie, Generalska 8, 14-520 Pieniężno, pok. 14

Treść

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 17 listopada 2017 r.

 

BURMISTRZ   PIENIĘŻNA

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PIENIĘŻNIE

„Referent w Wydziale Inwestycji”

 

 1.    Nazwa i adres jednostki

Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

2.    Rodzaj i miejsce zatrudnienia

Umowa o pracę 1 etat, Urząd Miejski w Pieniężnie

3.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1)        Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

2)        Wykształcenie wyższe,

3)        Co najmniej czteroletni staż pracy w administracji samorządowej,

4)        Biegła znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,

5)        Znajomość i umiejętność obsługi programów: pakietu Microsoft Office, mOSP

6)        Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)        Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1)        Prawo jazdy kat. B wraz z samochodem do dyspozycji,

2)        Członek OSP na terenie gminy,

3)        Umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX,

4)        Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy,

5)        Dyspozycyjność, komunikatywność,

6)        Wysoki stopień zaangażowania w pracę,

7)        Gotowość do pogłębiania wiedzy,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Prowadzenie spraw związanych z Funduszem Sołeckim,

2)      Przeprowadzanie zakupów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

3)      Realizacja ustalonych przez wojewodę zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy.

4)      Współpraca z powiatowym komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

5)      Inicjowanie prac i działań w zakresie zaopatrzenia obszaru gminy w wodę do celów gaśniczych.

6)      Realizacja zadań w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i innych miejscowych zagrożeń terenu, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

7)      Przeprowadzanie w imieniu gminy okresowych przeglądów z zakresu ochrony przeciwpożarowej (m. in. indywidualnych gospodarstw rolnych)

8)      Udział w projektowaniu budżetu gminy w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej w tym funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.

9)      Udział w inspekcji gotowości do działań operacyjnych przeprowadzanych przez organy inspekcyjne PSP jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do KSRG na obszarze gminy.

10)  Bieżąca współpraca ze starostwem oraz komendantem powiatowym PSP w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi lub środowiska na obszarze gminy.

11)  Współudział w opracowywaniu planów ratowniczych powiatu w części dotyczącej obszaru gminy.

12)  Współpraca z komendantem powiatowym PSP w zakresie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych.

13)  Koordynowanie działań ratowniczych jednostek OSP na obszarze gminy oraz udział w organizowaniu takich ćwiczeń na obszarze powiatu.

14)  Współudział w organizowaniu powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

15)  Udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze gminy.

16)  Prowadzenie wykazu OSP na terenie gminy.

17)  Rozliczanie paliwa samochodów pożarniczych i motopomp oraz wydawanie kart drogowych kierowcom i kart motopomp

Warunki pracy na stanowisku:

1)        Praca administracyjno-biurowa,

2)        Przemieszczanie się po całym budynku Urzędu,

3)        Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

4)        Oświetlenie naturalne i sztuczne,

5)        Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy.

Informacje dodatkowe:

1)        Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,

2)        Burmistrz Pieniężna może zwolnić z obowiązku służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwią należyte wykonanie obowiązków, szczegóły określa Zarządzenie 12/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.


Wymagane dokumenty:

1)        życiorys (CV), list motywacyjny,

2)        dokument poświadczający wykształcenie,

3)        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełnych praw publicznych,

4)        kserokopie świadectw pracy,

5)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6)        zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,

7)        oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

8)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,  922) w celach przeprowadzenia konkursu.

Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


4.    Inne informacje:

1)        Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Referent w Wydziale Inwestycji’’ w siedzibie Urzędu, sekretariat pokój 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno w terminie do dnia 28.11.2017 do godziny 14:00,

2)        Pierwszy etap naboru polega na wstępnej selekcji ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

3)        Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne, terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej ukażą się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pieniężno w ciągu 3 dni,

4)        Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, 

5)        Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu,

6)        Otrzymane dokumenty nie będą odsyłane - można je odebrać osobiście w Sekretariacie Urzędu w pok. 14,

7)        Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 237 46 03,

8)        Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej). W/W dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych   ( Dz. U. z 2016, poz. 902)”.


5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 1.47 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij