Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Opiekun Prawny

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Opiekun Prawny

miejsce pracy Gmina Pieniężno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie

Treść

Ogłoszenie o naborze kandydata na opiekuna prawnego
dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
z dnia 15 maja 2018 r.
Burmistrz Pieniężna
ogłasza nabór
na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Podstawa prawna:

- art. 149 § 3, art. 162 § 1, art. 175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm. ).

Warunki jakie powinien spełniać kandydat na opiekuna prawnego:

Opiekunem może zostać osoba:
- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

- niepozbawioną praw publicznych,

- niepozbawiona władzy rodzicielskiej,

- dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna.

Opiekunem prawnym nie może być osoba:

- która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,

- wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,

- wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,

- wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

Obowiązki opiekuna prawnego:

- Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje,

- Opiekun prawny obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny,

- Opiekun prawny powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku.

- Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny,

- Opiekun prawny zobowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającej pod opieką oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego,

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego/kuratora.
  2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
  4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Kandydat na opiekuna prawnego” w siedzibie Ośrodka Pomocy lub pocztą na adres: Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 2, 14-520 Pieniężno w terminie do dnia 12.06.2018 r. godz. 14.00.

Załączniki

Opiekun prawny pdf, 1.42 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij