Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Małgorzata Kurowska, Pieniężno

uzasadnienie wyboru Kandydatka spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Szczegóły

stanowisko Referent w Wydziale Finansowym

miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie

Treść

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 24 lipca 2018 r.

 

BURMISTRZ   PIENIĘŻNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PIENIĘŻNIE - „” 

 

 

  1. 1.    Nazwa i adres jednostki

Budynek Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

  1. 2.    Rodzaj i miejsce zatrudnienia

Umowa o pracę 1 etat, Urząd Miejski w Pieniężnie

  1. 3.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

Wymagania niezbędne:

1)        Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

2)        Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)        Wykształcenie wyższe,

4)        Co najmniej dwuletni staż pracy w administracji,

5)        Znajomość przepisów w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

oraz:

- sprawozdawczości oraz klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

6)        Znajomość i umiejętność obsługi programów: pakietu Microsoft Office, PUMA, Księgowość Budżetowa U.I. INFO-SYSTEM SP. J.

7)        Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

1)        Doświadczenie zawodowe: w zakresie ewidencji dochodów budżetowych oraz sporządzaniu sprawozdań budżetowych.

2)        Umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX,

3)        Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy,

4)        Dyspozycyjność, komunikatywność,

5)        Wysoki stopień zaangażowania w pracę,

6)        Gotowość do pogłębiania wiedzy,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Prowadzenie księgowości budżetowej syntetycznej i analitycznej organu, w zakresie dekretacji, księgowania i uzgadniania sald.
  2. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych
  3. uzgadnianie otrzymanych i przekazywanych środków w ramach planu finansowego budżetu
  4. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej do kont 080 i 011
  5. Kontrola prawidłowości rozliczeń w SPLIT PAYMENT.

 

Warunki pracy na stanowisku:

1)        Praca administracyjno-biurowa,

2)        Przemieszczanie się po całym budynku Urzędu,

3)        Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

4)        Oświetlenie naturalne i sztuczne,

5)        Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy.


Informacje dodatkowe:

1)        Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
2)        Burmistrz Pieniężna może zwolnić z obowiązku służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwią należyte wykonanie obowiązków, szczegóły określa Zarządzenie 12/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.
 
Wymagane dokumenty:
1)        życiorys (CV), list motywacyjny – opatrzone własnoręcznym podpisem
2)        dokument poświadczający wykształcenie (kopie),
3)        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełnych praw publicznych,
4)        kserokopie świadectw pracy,
5)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6)        zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,
7)        oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8)        oświadczenie o „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) w celach przeprowadzenia konkursu.
Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
  1. 4.    Inne informacje:
1)        Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Referent w Wydziale Finansowym’’ w siedzibie Urzędu, sekretariat pokój 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno w terminie do dnia 06.08.2018 do godziny 10:00,
2)        Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne, terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej ukażą się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pieniężno w ciągu 5 dni,
3)        Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, 
4)        Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu,
5)        Otrzymane dokumenty nie będą odsyłane - można je odebrać osobiście w Sekretariacie Urzędu w pok. 14,
6)        Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 237 46 00,

7)        Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej). W/W dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)”.

 

  1. 5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 3.51 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij