Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Anna Głębocka, Niedbałki

uzasadnienie wyboru Kandydatka spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz zdobyła największą ilość punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegóły

stanowisko Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej

miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie, pok. 14

Treść

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 17 stycznia 2019 r.
 
BURMISTRZ   PIENIĘŻNA
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PIENIĘŻNIE
„Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej”

 

 1.    Nazwa i adres jednostki

Budynek Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

2.   
Rodzaj i miejsce zatrudnienia

Umowa o pracę 1 etat, Urząd Miejski w Pieniężnie

3.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1)        Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

2)        Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)        Wykształcenie min. średnie,

4)        Prawo jazdy kat. B wraz z samochodem,

5)        Znajomość przepisów w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,

- ustawy z 21 czerwca 2001r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

 -ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane w zakresie utrzymania obiektów budowlanych

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

6)      Znajomość i umiejętność obsługi programów: pakietu Microsoft Office,

7)      Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

1)        Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy

2)        Umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX,

3)        Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy,

4)        Dyspozycyjność, komunikatywność,

5)        Wysoki stopień zaangażowania w pracę,

6)        Gotowość do pogłębiania wiedzy,


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)        Przygotowywanie    projektów    uchwał    w    sprawie    wieloletniego    planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2)        Prowadzenie spraw związanych z przydziałami mieszkań, rejestru wniosków o przydział mieszkań oraz przygotowanie umów na najem lokali komunalnych nie objętych zarządzaniem.

3)        Przeprowadzanie okresowych kontroli wynajmowanych lokali komunalnych nie objętych zarządzaniem w zakresie zgodności ich użytkowania z przeznaczeniem.

4)        Koordynowanie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej.

5)        Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi i zarządcami lokali komunalnych pozostających w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach stanowiących wyłączną własność gminy.

6)        Prowadzenie książek obiektu budowlanego nieruchomości komunalnych nie przekazanych w zarządzanie oraz nadzór nad wykonywaniem zaleceń wynikających z okresowych przeglądów.

7)        Koordynowanie prac związanych z prowadzeniem bieżących remontów budynków komunalnych.

8)        Współpraca z właściwymi organami w zakresie prowadzonych kontroli obiektów budowlanych

9)        Realizacja zadań związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień,

10)    Przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów,

11)    Naliczanie kar za uszkodzenie, zniszczenie lub usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia,

12)    Współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz innymi organami w zakresie wydawania zezwoleń na usuniecie drzew lub krzewów,

13)    Przygotowywanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Pieniężno,

14)    Publikowanie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie ochrony przyrody w publicznie dostępnych wykazach

15)    Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

16)    Współpraca z Komisją Przetargową w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego


Warunki pracy na stanowisku:

1)        Praca administracyjno-biurowa,

2)        Przemieszczanie się po całym budynku Urzędu,

3)        Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

4)        Oświetlenie naturalne i sztuczne,

5)        Wyjazdy służbowe na terenie gminy,

6)        Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy.


Informacje dodatkowe:

1)        Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,

2)        Burmistrz Pieniężna może zwolnić z obowiązku służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwią należyte wykonanie obowiązków, szczegóły określa Zarządzenie 12/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.


Wymagane dokumenty:

1)        życiorys (CV), list motywacyjny – opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem

2)        dokument poświadczający wykształcenie (kopie),

3)        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełnych praw publicznych,

4)        kserokopie świadectw pracy,

5)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6)        zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,

7)        oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

8)        oświadczenie o „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) w celach przeprowadzenia konkursu.

Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


4.    Inne informacje:

1)        Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej’’ w siedzibie Urzędu, sekretariat pokój 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno w terminie do dnia 28.01.2019 do godziny 14:00,

2)        Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne, terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej ukażą się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pieniężno w ciągu 5 dni,

3)        Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, 

4)        Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu,

5)        Otrzymane dokumenty nie będą odsyłane - można je odebrać osobiście w Sekretariacie Urzędu w pok. 14,

6)        Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 237 46 00,

7)        Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej). W/W dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)”.

 

  1. 5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 2.76 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij