W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej

XML

uzasadnienie wyboru

uzasadnienie wyboru Nie podpisano umowy o pracę.

Szczegóły

stanowisko Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej

miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, pok. 14

Treść

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 28 maja 2020 r.
BURMISTRZ   PIENIĘŻNA
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PIENIĘŻNIE
„Kierownik w Wydziale Gospodarki Komunalnej”1.    Nazwa i adres jednostki
Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
2.    Rodzaj i miejsce zatrudnienia
Umowa o pracę 1 etat, Urząd Miejski w Pieniężnie
3.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:
1)    Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
2)    Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)    Staż pracy minimum 3 lata lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
4)    Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce
5)    Prawo jazdy kat. B wraz z samochodem,
6)    Znajomość przepisów w szczególności:
- ustawy: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, prawo geodezyjne i kartograficzne
7)    Znajomość i umiejętność obsługi programów: pakietu Microsoft Office,
8)    Nieposzlakowana opinia.
9)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wymagania dodatkowe:
1)    Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
2)    Wykształcenie wyższe geodezyjne, budownictwo, administracja, prawo
3)    Umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX,
4)    Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy,
5)    Dyspozycyjność, komunikatywność,
6)    Wysoki stopień zaangażowania w pracę,
7)    Gotowość do pogłębiania wiedzy,
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Tworzenie zasobów gruntowych na potrzeby gminy poprzez wykup i komunalizację.
2.    Przygotowywanie sprzedaży gruntów osobom fizycznym i prawnym.
3.    Prowadzenie ewidencji mienia gminnego.
4.    Ustalanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod budowę.
5.    Realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
6.    Prowadzenie spraw podziału nieruchomości, odbiór granic nieruchomości, powstałych w wyniku rozgraniczeń, wznowień i podziału.
7.    Wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości.
8.    Prowadzenie spraw scalenia gruntu.
9.    Wykonywanie drobnych prac geodezyjnych związanych z realizacją inwestycji gminnych wraz z opracowywaniem projektów podziałów nieruchomości.
10.    Załatwianie z urzędu spraw związanych z nabywaniem działek przez osoby uprawnione.
11.    Korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości oraz składanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu.
12.    Dokonywanie zamiany gruntów.
13.    Przygotowanie projektu uchwał i realizacja zasadach odnośnie sprzedaży lokali mieszkalnych.
14.    Wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste, zarządzanie gruntami.
15.    Prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych.
16.    Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
17.    Naliczanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania.
18.    Załatwianie spraw związanych z przekazywaniem gruntów jednostkom organizacyjnym w zarząd i zawieraniem umów o przekazanie nieruchomości.
19.    Ustanawianie zakresu i warunków użytkowania, wygasania prawa użytkowania oraz prawa zarządu.
20.    Przyjmowanie wniosków o przejęcie zbędnych nieruchomości lub ich części będących w użytkowaniu wieczystym.
21.    Prowadzenie dokumentacji związanej z wyceną gruntów, budynków, lokali i urządzeń.
22.    Przygotowanie dokumentacji do aktów notarialnych.
23.    Podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
24.    Podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargu z zakresu gospodarki mieniem.
25.    Przygotowanie projektów podwyżek opłat rocznych za grunty.
26.    Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości.
27.    Oznaczanie nieruchomości i prowadzenie operatu nazewnictwa ulic, placów, numeracji nieruchomości numerami porządkowymi.
28.    Służebności.

Warunki pracy na stanowisku:
1)    Praca administracyjno-biurowa,
2)    Przemieszczanie się po całym budynku Urzędu,
3)    Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
4)    Oświetlenie naturalne i sztuczne,
5)    Wyjazdy służbowe na terenie gminy, powiatu i województwa
6)    Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy.

Informacje dodatkowe:
1)    Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
2)    Burmistrz Pieniężna może zwolnić z obowiązku służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwią należyte wykonanie obowiązków, szczegóły określa Zarządzenie 12/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.

Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV), list motywacyjny – opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem
2)    dokument poświadczający wykształcenie (kopie),
3)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełnych praw publicznych,
4)    kserokopie świadectw pracy,
5)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach - kopie,
6)    oświadczenie/zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
7)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) w celach przeprowadzenia konkursu.”
Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1292) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

4.    Inne informacje:
1)    Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kierownik w Wydziale Gospodarki Komunalnej’’ w siedzibie Urzędu, sekretariat pokój 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno w terminie do dnia 10.06.2020 do godziny 14:00,
2)    Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne, terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej ukażą się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pieniężno w ciągu 5 dni roboczych,
3)    Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,  
4)    Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu,
5)    Otrzymane dokumenty nie będą odsyłane - można je odebrać osobiście w Sekretariacie Urzędu w pok. 14 przez okres 1 miesiąca po zakończeniu naboru. Nieodebrane dokument zostaną komisyjnie zniszczone po w/w okresie.
6)    Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 237 46 00,
7)    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej). W/W dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.)”.
Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz Pieniężna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie (dalej: Burmistrz). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
•    listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
•    przez e-mail: urzad@pieniezno.pl
•    telefonicznie: (55) 237-46-00

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
•    listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
•    przez e-mail: iodo@pieniezno.pl

Dane osobowe uzyskane przez Burmistrza przetwarzamy w celu:
•    ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
•    ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
•    wybrać odpowiednią osobę do pracy w urzędzie.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
•    Pani/Pana zgoda – na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym, curriculum vitae oraz liście motywacyjnym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd). W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Pani/Pana dane osobowe Burmistrz będzie przechowywać do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, tj. do momentu wybraniu kandydata do pracy.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza wniosek  dotyczący danych osobowych o:
•    sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
•    usunięcia danych (art. 17 RODO);
•    ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
•    dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);
•    przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

Dane osobowe podane przez Panią/Pana nie są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością dopuszczenia Pani/Pana do procesu rekrutacyjnego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


.....................................................
Podpis

Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Załączniki

Ogłoszenie pdf, 246 kB
RODO docx, 21 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane