Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Pieniężno ul. Dworcowa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Adres nieruchomości Pieniężno ul. Dworcowa

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Dworcowej, działka ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 7/11 o pow. 0,0063 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00006910/4.

Typ przetargu Przetarg ustny ograniczony

Rodzaj nieruchomości Lokal użytkowy

Cena wywoławcza 9.307,50

Data przetargu

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

nabywcą nieruchomości została ustalona Barbara Korneluk za kwotę 9.407,50 zł

Treść

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Pieniężna

z dnia 1 czerwca 2017 roku

 

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. nr 2147 z późn. zmianami)  i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz.U. nr 1490, z 2014 r.)  Burmistrz Pieniężna ogłasza:

 PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Dworcowej, działka ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 7/11 o pow. 0,0063 ha, figurująca w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00006910/4.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.307,50 zł (dziewięć tysięcy trzysta siedem 50/100).

     Do ceny nabycia nieruchomości zostaną doliczone: podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

2.Przeznaczenie nieruchomości :

Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położona na terenie oznaczonym  TAG – stopniowa intensyfikacja zabudowy o funkcjach komercyjnych, publicznych i mieszkalnictwa. Zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

3. Opis nieruchomości:  

Nieruchomość położona przy budynku mieszkalnym oznaczonym nr 15 przy ulicy Dworcowej w Pieniężnie, zabudowana jest budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 22,00m2. Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, dach jednospadowy – kryty papą.

4. Obciążenie nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Na nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu zawarta jest umowa dzierżawy pomieszczenia garażu na czas nieoznaczony.

5. Termin zagospodarowania: nieruchomość zabudowana, nie ustala się.

6. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które: 

1) są najemcami budynku posadowionego na nieruchomości,

2) wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości –  1000,00 zł. (jeden tysiąc) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 10 lipca 2017 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.                                                                                                 

Wadium zostanie:  

- zaliczone w poczet ceny nabycia po zawarciu umowy notarialnej,

- zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.                                                                                                             

Warunkiem udziału w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 14, w terminie do dnia  10 lipca 2017 roku włącznie.  Zgłoszenie winno zawierać potwierdzenie zawarcia umowy najmu garażu. Listę osób zakwalifikowanych komisja wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu nie później niż dzień przed otwarciem przetargu. Do przetargu komisja dopuszcza wyłącznie osoby zakwalifikowane.                                                                                                     

8.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w     Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia 14 lipca 2017 roku  o godzinie  14.00.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość,  

– w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu. 

10.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

11.   Ogłoszona do przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie   7 dni od daty przetargu. W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.  Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

                                                                                                         12.   Termin, miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza ustala Sprzedawca. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.                

13. Nieruchomość gruntowa ujęta została Zarządzeniem nr 16/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 20 marca 2017 roku do dnia 10 kwietnia 2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty a także na portalu internetowym BIP Pieniężno w zakładce Zarządzenia Burmistrza.                                                                              Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 31 marca 2017 r. 

                                                 

14. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73. 

 

 

Załączniki

ogłoszenie pdf, 1018 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij