Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Pakosze

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Adres nieruchomości Pakosze

Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej nr 78/1 w obrębie Pakosze o pow. 2,7998 ha

Typ przetargu Przetarg ustny ograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 61.307,50

Data przetargu

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

W przetargu nie ustalono nabywcy - brak  zgłoszenia i uiszczonego wadium.

Treść

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Pieniężna

z dnia 11 września 2017 roku

 

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. nr 2147 z późn. zmianami)  i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz.U. nr 1490, z 2014 r.), art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t.Dz.U. nr 2052 z 2016 r.) Burmistrz Pieniężna ogłasza:

  PRZETARG USTNY OGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pakosze gmina Pieniężno, działka ewidencji gruntów obrębu Pakosze gmina Pieniężno nr 78/1 o pow. 2,7998 ha, figurująca w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00019517/3.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 61.307,50 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedem 50/100).

2.Przeznaczenie nieruchomości :

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno przyjętym Uchwałą nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie  nieruchomość położona w strefie zachodniej gminy na terenie podstrefy rolniczej P-R3, na obszarze chronionego krajobrazu.

3. Opis nieruchomości:  

Nieruchomość w ewidencji gruntów figuruje jako gruntu orne klasy ŁIV – 2,7179 ha, Lzr-ŁIV – 0,0819 ha.  Działka zlokalizowana w południowej części wsi przy drodze powiatowej Braniewo-Orneta, w otoczeniu zabudowy siedliskowej oraz gruntów rolnych. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski z wysokim poziomem wód gruntowych. Działka użytkowana rolniczo, w ciągłej uprawie, utrzymana w dobrej kulturze rolniczej. Dojazd do działki drogą gruntową.

4. Obciążenie nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

5. Termin zagospodarowania:  nie ustala się.

6. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które: 

1)  spełniają warunki art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. z 2016 nr 2052).

2) wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości –  6.000,00 zł. (sześć tysięcy ) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 16 października 2017 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.                                                                                                 

Wadium zostanie: 

- zaliczone w poczet ceny nabycia po zawarciu umowy notarialnej,

- zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.                                                                                                         

 8. Warunkiem udziału w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 14, w terminie do dnia  16 października 2017 roku włącznie.  Do zgłoszenia powinno być dołączone:

a)  dla osób wymienionych  w art. 2a ust.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały  w gminie , w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub  w gminie graniczącej z tą gminą,

- świadectwo ukończenia szkoły, (potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia),

- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących   w skład gospodarstwa rodzinnego w danej gminie (Wzór 3 http://anr.gov.pl/web/guest/przetargi-ograniczone-do-rolnikow-indywidualnych) - poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),                          

Jeżeli gospodarstwo położone na terenie więcej niż jednej gminy, należy złożyć poświadczone oświadczenia ze wszystkich gmin, na terenie  których leżą użytki  rolne wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego.

- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych

(Wzór 2 http://anr.gov.pl/web/guest/przetargi-ograniczone-do-rolnikow-indywidualnych)

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli co najmniej od 5 lat, mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

b) dla osób wymienionych  w art. 2a ust.4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

- zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

c) dla osób wymienionych  w art. 2a ust.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

- przepisy ustawy ich nie dotyczą,

 Listę osób zakwalifikowanych komisja wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu nie później niż dzień przed otwarciem przetargu. Do przetargu komisja dopuszcza wyłącznie osoby zakwalifikowane.                                                                                                     

9.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia 20 października 2017 roku  o godzinie  12.30.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość,

– w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, właściwych dokumentów stwierdzających osobowość oraz odpowiednich uprawnień.

 10. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.         

11.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.                                    

12.   Ogłoszona do przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie   7 dni od daty przetargu. W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.  

13.   Termin, miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza ustala Sprzedawca. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.                

14. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.                                                                    

15. Nieruchomość gruntowa ujęta została Zarządzeniem nr 31/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 19 czerwca 2017 roku do dnia 10 lipca 2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty a także na portalu internetowym BIP Pieniężno w zakładce Zarządzenia Burmistrza.

Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 23 czerwca 2017 r.                                                  

16. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- zał. Nr 1 - wzór nr 2

- zał. Nr 2 - wzór nr 3

- zał. Nr 3 -wyciąg z przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij