Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Sawity 10/3

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Adres nieruchomości Sawity 10/3

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Sawitach oznaczonym nr 10

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Lokal mieszkalny

Cena wywoławcza 12.737,50

Data przetargu

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

W przetargu nie ustalono nabywcy - brak uiszczonego wadium.

Treść

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Pieniężna

z dnia 11 września 2017 roku

 

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. nr 2147 z późn. zmianami)  i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz.U. nr 1490, z 2014 r.)  Burmistrz Pieniężna ogłasza:

  II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 17,91 m2 wraz z 1/18 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Sawity 10, działka ewidencji gruntów obrębu Sawity gmina Pieniężno nr 70/9 o pow. 0,0655 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00015069/9.

 

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12.737,50 zł (dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem 50/100).

2.Przeznaczenie nieruchomości :

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno przyjętym Uchwałą nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie  nieruchomość położona na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej wsi Sawity.

 

3. Opis nieruchomości:  

Nieruchomość położona w centralnej części wsi, w najbliższym otoczeniu znajduje się bliźniaczy budynek mieszkalny, budynki gospodarcze,  budynki mieszkalne dwurodzinne, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, w którym znajduje się 18 lokali mieszkalnych. Budynek wolnostojący, dwupiętrowy, stropodach kryty papą, dwuklatkowy, całkowicie podpiwniczony, ściany konstrukcyjne z elementów żelbetowych, stropy z płyt typu Żerań.  Lokal mieszkalny o powierzchni 17,91 m2 składający się pokoju z aneksem kuchennym, przedpokojem i pom. w-c. 

4. Obciążenie nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 14 lipca 2017 roku, cena wywoławcza ustalona była na kwotę 12.737,50 zł.

5. Termin zagospodarowania:  nie ustala się.

6. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości –  1.300,00 zł. (jeden tysiąc trzysta) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 16 października 2017 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.                                                                                                 

Wadium zostanie:  

- zaliczone w poczet ceny nabycia po zawarciu umowy notarialnej,

- zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.                                                                                                             

8.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w     Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia 20 października 2017 roku  o godzinie  10.00.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość,

– w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.         

10.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.                                     

11.   Ogłoszona do przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie   7 dni od daty przetargu. W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.  Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

12.   Termin, miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza ustala Sprzedawca. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.                

13. Nieruchomość gruntowa ujęta została Zarządzeniem nr 16/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 20 marca 2017 roku do dnia 10 kwietnia 2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty a także na portalu internetowym BIP Pieniężno w zakładce Zarządzenia Burmistrza.

Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 31 marca 2017 r. 

                                                 

 14.   Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73. 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij