Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Lechowo

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Adres nieruchomości Lechowo 166/2

Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 3.500,00

Data przetargu

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

Przetarg nie wyłonił nabywcy, brak uiszczonego wadium.

Treść

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Pieniężna

z dnia 6 grudnia 2017 roku

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2016.2147ze zm.)  i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz.U. nr 1490, z 2014 r.)  Burmistrz Pieniężna ogłasza:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lechowo, w ewidencji gruntów obrębu Lechowo gmina  Pieniężno oznaczonej nr 166/2 o powierzchni 0,1100 ha, figurującej w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00015200/0.

 

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3.500,00 złotych (trzy tysiące pięćset).

2. Przeznaczenie nieruchomości :   W dotychczas obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone na cele produkcji rolne, w terenie zwartej zabudowy wsi Lechowo, opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno przyjętym Uchwałą nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie  nie zmieniło ich przeznaczenia.

3.Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana we wschodniej części wsi, w pobliżu remizy i budynku gospodarczego. Dotychczas  użytkowana rolniczo jako pastwisko, w ewidencji gruntów działka widnieje jako RIIIb. Dojazd od drogi gminnej drogą gruntową przebiegającą przy działce. Kształt regularny, teren lekko opadający.

4. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20 października 2017 roku, cena wywoławcza ustalona była na kwotę 4.307,50 zł.

5. Uzbrojenie nieruchomości: droga.

6. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonają przelewu na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości 400,00 zł (czterysta) z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 8 stycznia 2018 roku środki finansowe  znalazły się na rachunku bankowym Gminy Pieniężno. 

 Wadium zostanie:

- zaliczone w poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez osobę która    wygrała przetarg od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego,

- zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej do zapłaty kwoty i zawarciu umowy notarialnej. Pozostałą do zapłaty kwotę należy uiścić na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie 7 dni od daty przetargu, w przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.   

  Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

8.  Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia 12 stycznia 2018 roku  o godzinie  11.00.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość,

– w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

10.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

11.   Ogłoszona do przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie   7 dni od daty przetargu. W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.  Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.   

12.   Termin, miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza ustala Sprzedawca. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.                

13. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.                          

14.   Nieruchomość gruntowa ujęta została Zarządzeniem nr 31/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 19 czerwca 2017 roku do dnia 10 lipca 2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty a także na portalu internetowym BIP Pieniężno w zakładce Zarządzenia Burmistrza.

Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 23 czerwca 2017 r.                                                   

15. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij