Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Pieniężno ul. Kolejowa 3/2

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Adres nieruchomości Pieniężno ul. Kolejowa 3/2

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w mieście Pieniężno przy ulicy Kolejowej 3, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 4/40 o powierzchni 0,0196 ha wraz z 199/1000 udziału w częściach wspólnych budynku i działki, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00038668/5.

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Lokal mieszkalny

Cena wywoławcza 60.000,00

Data przetargu

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie
przetarg nie wyłonił nabywcy, brak wpłaconego wadium.

Treść

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Pieniężna

z dnia 16 stycznia 2018 roku

 

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., Nr 2147 ze zm.)  i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (Dz.U. nr 1490 z 2014 r.)  Burmistrz Pieniężna ogłasza:

  II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 2  w budynku położonym w mieście Pieniężno przy ulicy Kolejowej 3, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 2 miasta Pieniężno nr 4/40 o powierzchni 0,0196 ha wraz z 199/1000 udziału w częściach wspólnych budynku i działki, figurującej w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00038668/5.

 

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy).

Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo, w terminie do 7 dni od dnia przetargu. Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe.

 

2.Przeznaczenie nieruchomości :

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno, zatwierdzonym Uchwałą Nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia     15 lipca 2010 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem TNC (Teren Nowego Centrum) – teren przeznaczony na usługi ogólnomiejskie o średniej intensywności zabudowy.  

 

3. Opis nieruchomości:   

Działka zabudowana budynkiem po byłym dworcu kolejowym. Budynek piętrowy z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 261,75 m2. Dach dwuspadowy, kryty papą. Lokal mieszkalny nr 2 o łącznej powierzchni 51,94 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni łazienki oraz przynależnych 2 pomieszczeń w piwnicy o pow. 1,02 m2 i 10,57 m2.Uzbrojenie nieruchomości: w budynku znajduje się instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna, centralne ogrzewanie etażowe.

 

4. Obciążenie nieruchomości: 

Na nieruchomości wpisane są ograniczone prawa rzeczowe na rzecz TK Telekom spółki zoo w Warszawie, PKP Energetyka SA i PKP SA z siedzibą w Warszawie  i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 20 października 2017 roku, cena wywoławcza ustalona była na kwotę 62.867,50 zł.

5.Termin zagospodarowania:

nie ustala się.                                                                                                                                    

6. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości – 6.000,00 zł. (sześć tysięcy) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 19 lutego 2018 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno. 

Wadium zostanie:

- zaliczone w poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez osobę która    wygrała przetarg od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego,

- zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej do zapłaty kwoty i zawarciu umowy notarialnej. Pozostałą do zapłaty kwotę należy uiścić na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie 7 dni od daty przetargu, w przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.   

  Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

8.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w     Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia 23 lutego 2018 roku  o godzinie  9.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość,  

– w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11.   Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie    7 dni od daty przetargu.  Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.                                                                                                         12. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu.  W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.

13. Nieruchomość gruntowa ujęta została Zarządzeniem nr 31/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 19 czerwca 2017 roku do dnia 10 lipca 2017 roku w sposób zwyczajowo przyjęty a także na portalu internetowym BIP Pieniężno w zakładce Zarządzenia Burmistrza.

Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 23 czerwca 2017 r. 

                                                 

14. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij