Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Pluty

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Adres nieruchomości Pluty

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pluty gmina Pieniężno, działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Pluty gmina Pieniężno nr 143 o powierzchni 10,1400 ha

Typ przetargu Przetarg ustny ograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 300.000,00 zł

Data przetargu

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie
Nie złożono zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

Treść

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Pieniężna
z dnia 10 stycznia 2019 roku

 

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)  i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia         14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t.Dz.U. z 2016 r. poz. 2052) ogłaszam:

II PRZETARG USTNY OGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pluty gmina Pieniężno, działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Pluty gmina Pieniężno nr 143 o powierzchni 10,1400 ha - figurująca w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00005766/2.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy).  

2. Przeznaczenie nieruchomości :

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno przyjętym Uchwałą nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie  nieruchomość położona w strefie Doliny Wałszy oznaczonej symbolem SDW – strefa o dominacji funkcji ochronnej oraz rozwoju turystyki ekstensywnej i rolnictwa, na terenie Natura 2000 PLB280015 – „Ostoja Warmińska”.

3. Opis nieruchomości: 

Nieruchomość w ewidencji gruntów figuruje jako gruntu orne klasy RIVa – 0,9300 ha, RIVb – 2,4700 ha, RV – 2,1500 ha, B/RIVa – 0,2200 ha, ŁIV- 0,9400 ha, PSIV - 1,3200 ha, LsV – 1,0900 ha, LS VI – 0,8900 ha, N – 0,0300 ha, W – 0,1000 ha. Trwająca modernizacji ewidencji gruntów wykazała inne użytki, prace te zostały ukończone i zatwierdzone, obecnie klasyfikacja gruntów przedstawia się następującą LsIII – 0,7504 ha, LsIV - 3,3215 ha, LsV - 1,7278 ha, LsVI – 0,8639 ha, RIVa – 0,9680 ha, RIVb – 0,4343 ha, RV – 0,3143 ha, BrRIVa – 0,2086 ha, PSIV –m 0,4756ha, ŁIV – 0,9471 ha, N - 0,0239 ha, W – 0,1046 ha. Działka zlokalizowana na kolonii wsi Pluty, w otoczeniu, zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i leśnych. Dojazd drogą gruntową około 1 km od drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno – Bartoszyce. Kształt działki nieregularny, teren pofałdowany, od wielu lat odłogowany, porośnięty samosiewami drzew głównie brzozą i świerkami. Przez działkę przepływa strumień wodny, położony w głębokim wąwozie, otoczony starym drzewostanem, dzieląc działkę na dwie części. Przez działkę przebiega linia energetyczna średniego napięcia. W ewidencji gruntów działka figuruje jako zabudowana, zgodnie z aktualnym stanem na działce brak zabudowań.  

4. Obciążenie nieruchomości:                                                                        Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.  Pierwszy przetarg odbył się 24 sierpnia 2018 roku cena wywoławcza ustalona była na kwotę 318.037,00 ha.

Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu. W przypadku prawa pierwokupu zawierane są więc 2 umowy – warunkowa, po której zawiadamia się o możliwości wykonania prawa pierwokupu i  jeśli prawo to nie zostało wykonane – definitywna, która dopiero skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości. Prawo pierwokupu nieruchomości leśnej może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego  zawiadomienia o treści umowy. Jeśli Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu (zawiadomi o niekorzystaniu z tego prawa lub gdy upłynie termin na wykonanie prawa pierwokupu), możliwe jest zawarcie umowy definitywnej. Na skutek jej zawarcia, dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości.

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

5. Termin zagospodarowania:  nie ustala się

6. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej przeniesienia własności.

7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które: 
1)  spełniają warunki art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 2052).

2) wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości –  30.000,00 zł. (trzydzieści  tysięcy) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 18 lutego 2019 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.                                                                                                 

Wadium zostanie:  
- zaliczone w poczet ceny nabycia po zawarciu umowy notarialnej, 
- zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.                                                                                                             

8. Warunkiem udziału w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 14, w terminie do dnia  18 lutego 2019 roku włącznie.  Do zgłoszenia powinno być dołączone:

a)  dla osób wymienionych  w art. 2a ust.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały  w gminie , w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub  w gminie graniczącej z tą gminą,

- świadectwo ukończenia szkoły, (potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia),

- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących   w skład gospodarstwa rodzinnego w danej gminie  - poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),                          

Jeżeli gospodarstwo położone na terenie więcej niż jednej gminy, należy złożyć poświadczone oświadczenia ze wszystkich gmin, na terenie  których leżą użytki  rolne wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego.

- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli co najmniej od 5 lat, mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

b) dla osób wymienionych  w art. 2a ust.4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

- zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażona w  drodze decyzji administracyjnej,

c) dla osób wymienionych  w art. 2a ust.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

- przepisy ustawy ich nie dotyczą,

 Listę osób zakwalifikowanych komisja wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu nie później niż dzień przed otwarciem przetargu. Do przetargu komisja dopuszcza wyłącznie osoby zakwalifikowane.                                                                                               

9.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia   22 lutego 2019 roku  o godzinie  9.00.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość,
– w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, właściwych dokumentów stwierdzających osobowość oraz odpowiednich uprawnień.

10. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.         

11.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.                                    

12.   Ogłoszona do przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

13.   Termin, miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza ustala Sprzedawca. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie i nie uiszczenia należności Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.                 

14. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni i użytkach  sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub nastąpi zmiana użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.                                                                    

15. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73. 

 Załączniki:

- zał. Nr 1 - wzór nr 2

- zał. Nr 2 - wzór nr 3

- zał. Nr 3 -wyciąg z przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

 

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz  Pieniężna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie (dalej: Burmistrz). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
  • przez e-mail:urzad@pieniezno.pl
  • telefonicznie: (55) 237-46-00

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
  • przez e-mail: iodo@pieniezno.pl

Dane osobowe uzyskane przez Burmistrza przetwarzamy w celu:

  • Prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości komunalnych, 

 

                Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • obowiązek prawny ciążący na Burmistrzu – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd). W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

 

Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują Burmistrzowi przechowywać dokumentację sprawy (Instrukcja Kancelaryjna).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza wniosek  dotyczący danych osobowych o:

  • sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
  • dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);

 

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij