Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Pienięzno ul. Zamkowa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Adres nieruchomości Pienięzno ul. Zamkowa

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Pieniężno przy ulicy Zamkowej 4C działki oznaczone w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 43/19 o pow. 0,0112 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00013261/1, 2/14 udziału w działce nr 43/16 o pow. 0,0284 ha, figurująca w księdze wieczystej EL1B/00036818/8

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 13.610,00 zł

Data przetargu

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie
nabywcą nieruchomości został ustalony Tomasz Zasuwik za kwotę 13.760,00 zł.

Treść

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Pieniężna
z dnia 16 lipiec 2019 roku

 

Na podstawie art.38 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., Nr 121 ze zm.)  i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (Dz.U. nr 1490 z 2014 r.)  Burmistrz Pieniężna ogłasza:

 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Pieniężno przy ulicy Zamkowej 4C, działki oznaczone w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 43/19 o pow. 0,0112 ha, figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod  nr EL1B/00013261/1, 2/14 udziału w działce nr 43/16 o pow. 0,0284 ha, figurująca w księdze wieczystej EL1B/00036818/8.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13.610,00 zł  (trzynaście tysięcy sześćset dziesięć).

2. Przeznaczenie nieruchomości :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta wraz z terenem Przedmieścia Staromiejskiego przyjętym Uchwałą                           nr XXVII/168/05 Rady Miejskiej w Pieniężnie została opracowana koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej która przewiduje dla nieruchomości:

- zabudowę budynkiem mieszkalno-usługowym w zabudowie zwartej wraz  z zapleczem rekreacyjnym.

 

3. Opis nieruchomości:  

Nieruchomość zlokalizowana  w centrum miasta Pieniężno wśród zabudowy mieszkalno-usługowej. Działka jest działką skrajną w segmencie trzech działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową w zabudowie szeregowej. Dojazd i dojście od strony parkingu oraz działką nr 43/16, która będzie współużytkowana przez właścicieli działek przyległych. Działka niezabudowana nr 43/19 posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, położona na terenie opadającym w kierunku rzeki. Nieruchomość położona w zasięgu sieci infrastruktury technicznej.

 

4. Obciążenie nieruchomości:

                                                                                                     Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

5. Termin zagospodarowania:  do dnia 31 grudnia 2025 roku.

6. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

 

7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości –  150,00 zł. (sto pięćdziesiąt) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 26 sierpnia 2019 roku włącznie  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.                                                                                                 

Wadium zostanie:  
- zaliczone w poczet ceny nabycia po zawarciu umowy notarialnej,
- zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.                                                                                                             

8.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w  Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia 30 sierpnia 2019 roku  o godzinie  12.00.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość,  
– w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

9. Postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.  

 

10.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.                                    

 

11.   Ogłoszona do przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 w terminie   7 dni od daty przetargu. W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.  Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Ponadto nabywca  ponosi koszty spisania aktu notarialnego i wpisu własności do księgi wieczystej.                                                                                                        

12.   Termin, miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza ustala Sprzedawca. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.                 

 

13. Nieruchomość gruntowa ujęta została Zarządzeniem nr 33/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 3 czerwca 2018 roku do dnia 24 czerwca 2019 roku w sposób zwyczajowo przyjęty a także na portalu internetowym BIP Pieniężno w zakładce Zarządzenia Burmistrza.

Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 7 czerwca 2019 r. 

 

14. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.                                                                     

 

 15.   Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73. 

 

 

 

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz  Pieniężna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie (dalej: Burmistrz). Może sięPani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
  • przez e-mail:urzad@pieniezno.pl
  • telefonicznie: (55) 237-46-00

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
  • przez e-mail: iodo@pieniezno.pl

Dane osobowe uzyskane przez Burmistrza przetwarzamy w celu:

  • Prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości komunalnych, 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd). W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują Burmistrzowi przechowywać dokumentację sprawy (Instrukcja Kancelaryjna).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza wniosek  dotyczący danych osobowych o:

  • sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
  • dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);

 

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.

 

Załączniki

ogłozenie pdf, 1.63 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij