W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Pieniężno ul. Ornecka

XML

Szczegóły

Adres nieruchomości Pieniężno ul. Ornecka

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Pieniężno, działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 128 o powierzchni 1,1473 ha - figurująca w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00016665/4

Typ przetargu Przetarg ustny ograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 41.811,00

Data przetargu

Unieważnienie

Unieważnienie

 Ogłoszenie Burmistrza Pieniężna w załączeniu

Treść

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Pieniężna
z dnia 13 marca 2020 roku
 

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., Nr 2204 ze zm.)  i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (Dz.U. nr 1490 z 2014 r.),  art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t.Dz.U. z 2019 r. poz. 1362) Burmistrz Pieniężna ogłasza:

 

PRZETARG USTNY OGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Pieniężno, działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pieniężno nr 128 o powierzchni 1,1473 ha - figurująca w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00016665/4.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 41.811,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy osiemset jedenaście).

      

2.Przeznaczenie nieruchomości :

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno przyjętym Uchwałą nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie  nieruchomość położona na terenie oznaczonym OP  obszar południowy – wstrzymanie procesów urbanizacyjnych, utrzymanie i porządkowanie istniejącego zainwestowania.  ”.

 

3. Opis nieruchomości: 

Nieruchomość w ewidencji gruntów figuruje jako gruntu orne klasy   PSIV – 1,1473. Działka zlokalizowana na obrzeżach miasta Pieniężno pomiędzy drogą wojewódzką nr 507 oraz ulicą Ornecką, w otoczeniu gruntów rolnych. Kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta, teren lekko pofałdowany. Działka użytkowana rolniczo jako użytek zielony. Dojazd bezpośrednio z ulicy Orneckiej. 

 

4. Obciążenie nieruchomości:                                                                                                     Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.       

 

5. Termin zagospodarowania:  nie ustala się

6. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej przeniesienia własności.

7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które:  
1)  spełniają warunki art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 2052).

2) wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości –  4.000,00 zł. (cztery tysiące) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2020 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno.                                                                                                 

Wadium zostanie:
                                                                                                                    - zaliczone w poczet ceny nabycia po zawarciu umowy notarialnej,   - zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.                                                                                                             

8. Warunkiem udziału w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie ul. Generalska 8 pokój nr 14, w terminie do dnia  20 kwietnia 2020 r. włącznie.  Do zgłoszenia powinno być dołączone:

a)  dla osób wymienionych  w art. 2a ust.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały  w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub  w gminie graniczącej z tą gminą,

- oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych oraz świadectwo ukończenia szkoły, posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze (potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia),

- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących   w skład gospodarstwa rodzinnego w danej gminie .                          

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli co najmniej od 5 lat, mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

 

b) dla osób wymienionych  w art. 2a ust.4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

- zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażona w  drodze decyzji administracyjnej,

c) dla osób wymienionych  w art. 2a ust.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

- przepisy ustawy ich nie dotyczą,

 Listę osób zakwalifikowanych komisja wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu nie później niż dzień przed otwarciem przetargu. Do przetargu komisja dopuszcza wyłącznie osoby zakwalifikowane.       

                                                                                              

9.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia   24 kwietnia 2020 roku  o godzinie  10.00.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość, 
– w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, właściwych dokumentów stwierdzających osobowość oraz odpowiednich uprawnień.

 

10. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.         

11.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.                                    

12.   Ogłoszona do przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

13.   Termin, miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza ustala Sprzedawca. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie i nie uiszczenia należności Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.                

14. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni i użytkach  sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub nastąpi zmiana użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.                                                                    

15. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych

- oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz  Pieniężna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie (dalej: Burmistrz). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
  • przez e-mail:urzad@pieniezno.pl
  • telefonicznie: (55) 237-46-00

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
  • przez e-mail: iodo@pieniezno.pl

Dane osobowe uzyskane przez Burmistrza przetwarzamy w celu:

  • Prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości komunalnych, 

 

                Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • obowiązek prawny ciążący na Burmistrzu – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd). W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje  Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

 

Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują Burmistrzowi przechowywać dokumentację sprawy (Instrukcja Kancelaryjna).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza wniosek  dotyczący danych osobowych o:

  • sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
  • dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);

 

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.

Załączniki

ogłoszenie pdf, 1.53 MB
oświadczenie docx, 15 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane