Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

przetarg ustny nieograniczony

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na sprzedaż 59/100 udziału w nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pawły gmina Pieniężno, w ewidencji gruntów obrębu Pawły gmina Pieniężno oznaczonej nr 44 o powierzchni 0,5800 ha, figurującą w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00005858/4.

nr sprawy 23/2015

zamawiający Burmistrz Pieniężna

tryb zamówienia Przetarg ustny nieograniczony

wartość szacunkowa 10.024,10

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
nabywcą nieruchomości zostali ustaleni Szymon i Aneta małżonkowie Kokłowscy za kwotę netto 10.134,10 zł

Treść


O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Pieniężna
z dnia 25 maja 2015 roku
 
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., Nr 518 ze zm.)  i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz.U. nr 1490, z 2014 r.)  Burmistrz Pieniężna ogłasza:
 
 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż  59/100 udziału w nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pawły gmina Pieniężno, w ewidencji gruntów obrębu Pawły gmina Pieniężno oznaczonej nr 44 o powierzchni 0,5800 ha, figurującą w księdze  wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00005858/4.
 
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10.024,10 zł (dziesięć tysięcy dwadzieścia cztery 10/100).
     Do ceny nabycia nieruchomości zostaną doliczone koszty poniesione przez sprzedającego przygotowujące nieruchomość do sprzedaży (koszt operatu szacunkowego w wysokości       307.50 zł.
2.Przeznaczenie nieruchomości :
Nieruchomość w studium przyjętym Uchwałą nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie  położona w terenie przeznaczonym  pod zabudowę siedliskową i na cele produkcji rolniczej. Zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w sąsiedztwie działek wykorzystywanych pod zabudowę zagrodową i działalność rolniczą. Na działce w przeszłości była usytuowana zabudowa zagrodowa w tym budynek mieszkalny, gospodarczy i stodoła. Teren działki płaski, widoczne ślady po zabudowaniach. Działka częściowo zarośnięta samosiewem. Nieruchomość położona w terenie uzbrojonym w energię elektryczną.
4. Obciążenie nieruchomości:                                                                                            Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania ją obciążające i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
5. Termin zagospodarowania: nie ustala się.
6. Wejście w użytkowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.
7. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020 wadium w wysokości – 1.000,00 zł. (jeden tysiąc) - z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 29 czerwca 2015 roku  nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Pieniężno. 
Wadium zostanie:
- zaliczone w poczet ceny nabycia,                                                                                      - zwrócone jeśli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia po wpłaceniu pozostałej kwoty i zawarciu umowy notarialnej.
  Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem       3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
8.  Przetarg odbędzie się w siedzibie UM w     Pieniężnie   ul. Generalska 8 pokój nr 12 dnia 3 lipca 2015 roku  o godzinie  11.30.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium na konkretną nieruchomość,                                                                                                     – w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
11.Ogłoszona do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo, w terminie do 7 dni od dnia przetargu. Do ustalonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Pozostałą po odliczeniu wadium kwotę, należy uiścić na konto  w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku  nr 03 8313 0009 0042 6015 2000 0020. W przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie doliczone zostaną odsetki ustawowe.    Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe.
12. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu.  W przypadku nie przystąpienia przez Nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie Sprzedawca stwierdzi bezprzedmiotowość przetargu, a wniesione  wadium przepada na  rzecz sprzedającego.
13. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów, wydanymi przez Starostę Braniewskiego. Kupujący będzie zobowiązany do złożenia w notarialnej umowie sprzedaży oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni i użytkach sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię i rodzaj użytków. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.   
14.   Nieruchomość gruntowa ujęta została w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez okres od dnia 9 kwietnia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku w sposób zwyczajowo przyjęty a także na portalu internetowym BIP Pieniężno w zakładce Zarządzenia Burmistrza.
Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu zostało podane w prasie lokalnej dodatku do Gazety Olsztyńskiej IKAT w dniu 17 kwietnia 2015 r.                                                  
15 . Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie - pokój nr 23, tel. (0-55) 237 46 73. ogłoszenie str. 1
ogłoszenie str. 2

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij