Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

IN.271.2.8.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na "Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania - część I, III i IV

nr sprawy IN.271.2.8.2016

zamawiający Gmina Pieniężno

tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

wartość szacunkowa do 30.000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Gmina Pieniężno informuje, że na zaproszenie do składania ofert na usługę pn. „utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania – część I, III i IV” złożono 2 oferty:

Na 1 część zamówienia wpłynęła oferta:

            Fast Garden Ewelina Siekierska za kwotę brutto 16 929,00 zł

Na 3 część zamówienia wpłynęła oferta:

            Fast Garden Ewelina Siekierska za kwotę brutto 11 542,50 zł

Na 4 część zamówienia brak ofert.

Treść

Pieniężno, dnia 4.11.2016 r.

IN.271.2.8.2016

Zaproszenie

do złożenia oferty na zadanie pn.

„Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania – część I, III i IV.”

 1. Zamawiający:

Gmina Pieniężno ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

NIP 582-156-21-96; REGON 170748005

Tel: (55) 237 46 00  Fax: (55) 237 46 01

e-mail: urzad@pieniezno.pl; strona internetowa: www.bip.pieniezno.pl

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych
  w okresie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania. Zamówienie zostało podzielone na 5 odrębnych części. Zaproszenie dotyczy części: I, III i IV.
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:

a)   Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

b)   Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym przygotowanym przez zamawiającego. Wzór formularza został dołączony do niniejszego zaproszenia.

c)    Oferta powinna być napisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.

d)   Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, zostaną parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

e)    Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

f)    Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zamówieniu tylko jedną ofertę na daną część.

g)   Oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego, za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub faksem.

h)   Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

i)     Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

j)    Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

k)   Według załączników nr 1 i 2 załączonych do niniejszego zaproszenia umieszczonego na stronie internetowej www.bip.pieniezno.pl w zakładce zamówienia publiczne.

 1. Warunki wymagane od wykonawcy: według załącznika nr 1 i 2 do niniejszego zaproszenia.
 2. Dokumenty składające się na ofertę: formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, wykaz sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia i wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - według wzorów z załącznika nr 2.

Oferty składane osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej należy złożyć w nieprzezroczystej, nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Gmina Pieniężno, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno oferta na: Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2016 / 2017 na terenie gminy Pieniężno w zakresie odśnieżania z oznaczeniem na którą część zamówienia. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „NIE OTWIERAC”.

Dokumenty przesłane w wersji elektronicznej (e-mail, fax) powinny być dostarczone w wersji papierowej do dnia zawarcia umowy.

 1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 2. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieniężnie (pokój nr 14) do dnia 14 listopada 2016 r. do godziny 12:00. Uwaga: dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data otrzymania oferty przez Zamawiającego a nie nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
  14 listopada 2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie
  ul. Generalska 8 w pokoju nr 12 (Biuro Rady).
 3. Termin wykonania zamówienia: Etap I – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016 r. i Etap II – od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.04.2017 r.
 4. Tryb udzielania wyjaśnień: według załącznika nr 1.


Załączniki

Mapa część I pdf, 6.41 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij