Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Kasjer w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Kasjer w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie

miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie

Treść

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 16 września 2016 r.

 

BURMISTRZ   PIENIĘŻNA

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO  DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PIENIĘŻNIE

„Kasjer w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie”


1.    Nazwa i adres jednostki

Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno

2.    Rodzaj i miejsce zatrudnienia

Umowa o pracę w pełnym wymiarze pracy, Urząd Miejski w Pieniężnie

3.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1)        Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

2)        Wykształcenie ekonomiczne lub pokrewne.

3)        Co najmniej trzy letni starz pracy lub praktyki w administracji samorządowej.

4)        Znajomość i umiejętność obsługi programów: PUMA i Groszek.

5)        Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6)        Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

1)        Prawo jazdy kat. B wraz z samochodem do dyspozycji.

2)        Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy

3)        Dyspozycyjność, komunikatywność,

4)        Wysoki stopień zaangażowania w pracę

5)        Gotowość do pogłębiania wiedzy.

6)        Predyspozycje osobowościowe : komunikatywności, umiejętności pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność, otwartość na nowe rozwiązania, samodzielność wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy w sytuacjach kryzysowych (odporność na stres)


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)        Prowadzenie kasy urzędu

2)        Sprawdzanie zgodności stanu kasy po jej otwarciu i przed jej zamknięciem.

3)        Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki

4)        Dokonywanie operacji gotówkowych (wpłaty, wypłaty) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez wyznaczone osoby pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłat

5)        Dokonywanie wypłat gotówkowych ze środków podjętych z rachunków bankowych na określone potrzeby lub wydatki bieżące.

6)        Codzienne sporządzanie raportów kasowych na podstawie wszystkich dowodów wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych w danym dniu w kasie.

7)        Przestrzeganie postanowień zawartych w zasadach gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie


Warunki pracy na stanowisku:

1)        Praca administracyjno-biurowa

2)        Przemieszczanie się po całym budynku Urzędu

3)        Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


Informacje dodatkowe:

1)        Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,

2)        Burmistrz Pieniężna może zwolnić z obowiązku służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwią należyte wykonanie obowiązków, szczegóły określa Zarządzenie 12/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie.


Wymagane dokumenty:

1)        życiorys (CV), list motywacyjny,

2)        dokument poświadczający wykształcenie,

3)        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności  do czynności prawnych i korzystanie z pełnych praw publicznych

4)        kserokopie świadectw pracy,

5)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6)        zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,

7)        oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

8)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,  922, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu

Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Warunki pracy na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6-u miesięcy.


4.    Inne informacje:

1)        Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kasjer w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie’’ w siedzibie Urzędu, sekretariat pokój 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno w terminie do dnia 27.09.2016 do godziny 10:00

2)        Pierwszy etap naboru polega na wstępnej selekcji ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych. 

3)        Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne, terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej ukażą się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pieniężno w ciągu 3 dni.

4)        Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, 

5)        Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu, 

6)        Otrzymane dokumenty nie będą odsyłane - można je odebrać osobiście w Sekretariacie Urzędu w pok. 14. 

7)        Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:  55 237 46 03 ;

8)        Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej).W/W dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych   ( Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.)”.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedza datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6 %.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij