Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Statystyki oglądalności BIP od dnia 22.09.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 13887
Ogłoszenia 3885
Wykaz i sposoby załatwiania spraw 3059
Kierownictwo urzędu 3018
Zasady finansowania 2828
Kierownicy wydziałów 2705
Struktura organizacyjna 1930
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 1132
Obwieszczenie GK.6220.14.2016 1112
Sekretarz 1013
Tryb bezprzetargowy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 956
przetarg nieograniczony 896
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 807
Zmiana zasad rejestracji działalności gospodarczej 805
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 803
Rejestry i ewidencje 799
Skarbnik 780
Wykaz osób którym udzielono ulg podatkowych 779
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ... 770
IN.271.1.1.2017 765
Zawiadmienie RDOŚ o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy 755
Burmistrz 741
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 732
Referent w Wydziale Inwestycji 709
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 703
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 695
IN. 524.1.2018 662
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych. 656
IN.271.1.7.2015 653
przetarg ustny nieograniczony 646
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 633
IN.271.2.8.2016 626
Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP 624
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 611
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Odławianie wraz przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku psów bezdomnych z terenu miasta i gminy Pieniężno 608
IN.271.1.2.2016 606
GK.271.2.7.2016 604
Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Pieniężna w roku 2016 596
ponowne zaproszenie do złożenia ofert na utrzymania dróg w okresie zimowym - część XI 580
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Pieniężnie ... 578
GK 6514.2.ZP.15 544
Informacja z wykonannai budżetu Gminy Pieniężno za I półrocze 2010r. 536
Budżet Gminy na rok 2013 535
Budżet Gminy na rok 2014 533
IN.271.1.3.2016 531
Przetarg nieograniczony 522
Budżet Gminy na rok 2008 521
Obwieszczenie Burmistrza Pieniężna - zawiadomienie stron postępowania o przedłużeniu terminu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: budowa farmy wiatrowej w rejonie m. Cieszęta 507
IN.271.1.1.2018 490
Adam Szeliga 479
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Podstawowe dane 4043
Zadania i uprawnienia 1034
Oświadczenie majątkowe 1008
Zarządzenie nr 36/2016 687
Burmistrz Pieniężna 595
Zarządzenie nr 63/2013 500
Zarządzenie nr 40/2015 313
Zarządzenie nr 48/2015 274
Zarządzenie nr 47/15 268
Zarządzenie nr 14/2017 265
64/15 244
Zarządzenie nr 43/15 239
Zarządzenie nr 9/2017 238
Zarządzenie nr 12/11 234
61/15 232
Zarządzenie nr 49/15 229
Zarządzenie nr 4/2010 228
Zarządzenie nr 37/15 226
57/15 225
Zarządzenie nr 14/2018 223
62/15 220
Zarządzenie nr 44/15 219
Zarządzenie nr 34/2015 218
56/15 215
Zarządzenie nr 27/2015 214
Zarządzenie nr 46/15 214
58/15 213
63/15 212
59/15 211
Zarządzenie nr 38/15 206
Zarządzenie nr 39/2016 206
Zarządzenie nr 42/15 205
Zarządzenie nr 12/2018 204
Zarządzenie nr 12/2016 203
Zarządzenie nr 40/2016 203
60/15 199
Zarządzenie nr 39/15 195
Zarządzenie nr 5/09 193
Zarządzenie nr 54/14 191
Zarządzenie nr 11/2018 189
Zarządzenie nr 35/2016 189
Zarządzenie nr 16/13 188
Zarządzenie nr 54/15 188
Zarządzenie nr 41/2016 186
Zarządzenie nr 37/2016 185
Zarządzenie nr 38/2016 184
55/15 178
Zarządzenie nr 1/2017 177
Zarządzenie nr 9/2018 176
Zarządzenie nr 24/15 175
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska w Pieniężnie 3451
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie V kadencji w latach 2014-2018 1208
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Pieniężnie 1038
Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej w Pieniężnie 848
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie 845
XIV/67/15 781
Uchwała nr L/238/10 720
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2010-2014 641
Skład Rady Miejskiej IV kadencji, lata 2010-2014 641
Komisje Rady Miejskiej w Pieniężnie - kadencja 2006-2010 586
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Pieniężnie 574
Skład Rady Miejskiej w Pieniężnie III kadencji w latach 2006-2010 515
Plan pracy Rady Miejskiej w Pieniężnie 502
XVII/80/15 500
Uchwała nr XVIII/83/16 464
Uchwała nr XXVII/136/17 449
Uchwała nr L/239/10 418
Uchwała nr XXV/124/16 408
Uchwała nr XXI/102/16 383
Uchwała nr XXI/103/16 379
XIV/62/15 371
Uchwała nr XXVII/168/05 357
Uchwała nr XXIX/122/08 356
Uchwała nr XXXIII/165/17 346
Uchwała nr XXII/105/16 337
Uchwała nr XXI/104/16 336
Uchwała nr XXXV/233/14 329
Uchwała nr XXI/101/16 328
Uchwała nr III/8/14 325
Uchwała nr IV/15/14 323
Uchwała nr XXVI/176/13 322
Uchwała nr X/49/15 319
Uchwała nr XI/54/15 319
Uchwała nr XII/56/15 316
Uchwała nr XIV/80/11 306
Uchwała nr XX/98/16 303
Uchwała nr VI/27/15 301
Uchwała nr XXII/108/16 288
Uchwała nr XXXV/232/14 280
Uchwała nr XIV/64/15 274
Uchwała nr XIV/65/15 273
Uchwała nr X/47/15 271
Uchwała nr X/50/15 259
Uchwała nr XXX/149/17 257
Uchwała nr XXIV/166/12 254
Uchwała nr XXIX/178/05 254
Uchwała nr XXII/106/16 241
Uchwała nr XXXVI/189/18 230
XV/70/15 230
Uchwała nr XXXVI/188/18 226
Statystyki strony O Pieniężnie
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Pieniężno 4749
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów 2852
Obowiązujące podatki i opłaty lokalne 1593
Lokalizacja i mapy 1589
Plany, programy i strategie rozwoju Miasta i Gminy Pieniężno 1527
Lista związków i stowarzyszeń 1214
Zamek Kapituły Warmińskiej 1044
Ratusz 970
Historia i zabytki 909
Herb miasta i gminy Pieniężno 848
Prawo o zgromadzeniach publicznych 847
Nowa deklaracja śmieciowa dla właścicieli domków letniskowych 803
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta 798
Kościół grekokatolicki pw. św. Michała w Pieniężnie 736
Harmonogram wywozu nieczystości w drugim półroczu 2016 732
Historia miasta Pieniężna 710
Nowa taryfa za wywóz nieczystości dla rodzin wielodzietnych 703
Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 697
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych 695
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 690
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” 681
IN. 524.1.2018 662
Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 634
Kościół pw. św. Piotra i Pawła 616
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 611
Kapliczka przy cudownym źródle w rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” 597
Kolej PKP 569
Świetlica wiejska z placem zabaw i terenem rekreacji we wsi Radziejewo 534
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w roku 2016 504
Zadania Gminy 473
Przebieg prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno obejmującego obszar: część obrębu Borowiec, część obrębu Cieszęta oraz część obrębu 3 miasta Pieniężno 466
Harmonogram wywozu odpadów do czerwca 2018 r. 459
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 439
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO W OKRESIE OD LIPCA 2015 DO GRUDNIA 2015 ROKU. 425
Konsultacje Projektu uchwały Rady Miejskiej w Pieniężnie, w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 409
Karty typu B 408
Harmonogram wywozu odpadów w terminie styczeń-czerwiec 2016 398
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Pieniężno. 360
Przebieg prac związanych z opracownaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pieniężna 343
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I – Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnity –Kolonia Kajnity 340
Roboty remontowo- zabezpieczające dachu Ratusza Staromiejskiego w Pieniężnie 333
Przebudowa dróg gminnych ul 17 Lutego oraz ul. Ciepłownicza w Pieniężnie 327
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 299
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Pieniężno za rok 2015 273
Zarządzenie Burmistrza Pieniężna w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego 271
Dotacje i programy pomocowe – Aktualności dla organizacji pozarządowych 262
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie 255
Projekt pn. Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kierpajny Wielkie. 253
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 253
Oferty do zbycia 251
Statystyki strony Jednostki organizacyjne i zespolone
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 4100
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1866
Wykaz sołectw 1667
Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 1561
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pieniężnie 1415
Spółki komunalne 1158
Środowiskowy Dom Samopomocy 'Bajka' 1057
Szkoła Podstawowa w Lechowie 981
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 927
Szkoła Podstawowa w Pakoszach 879
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 832
Instytucje kultury 802
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 780
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY – GMINA PIENIĘŻNO 676
Miejska Biblioteka 658
Miejski Dom Kultury 404
Samorząd mieszkańców Pieniężna 364
Sołectwa 344
Sołectwa 242
Jednostki pomocnicze 236
Statut sołectw 229

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij