Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XII/56/15

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie emisji obligacji Gminy Pieniężno oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Status Obowiązująca

Treść

 W sprawie emisji obligacji Gminy Pieniężno oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

§1

 1.  Gmina      Pieniężno wyemituje obligacje komunalne na okaziciela łącznej liczbie 1357(słownie       szt.: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt siedem) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 PLN(jeden tysiąc złotych) każda , na łączną kwotę 1 357 000,00 PLN ( jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy      złotych).
 2. Emisja  obligacji zostanie skierowana w trybie oferty niepublicznej poprzez      skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w      liczbie mniejszej niż 100(sto) osób.
 3. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
 4. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.

§2.
Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015 związanego z pozyskaniem środków na sfinansowanie wydatków majątkowych na  realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy na 2015 r.


§3.
Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w 2015 roku według poniższego harmonogramu:

1)seria A na kwotę  300 000 zł.

2) seria B na kwotę  300 000 zł.

3) seria C na kwotę  300 000 zł

4) seria D na kwotę  457 000 zł

§4
1. Cena emisji obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji-1 000,00zł(jeden tysiąc złotych).

2. Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Pieniężno.


§5
Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz ze sprzedaży mienia komunalnego.


§6.
1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1.   obligacje serii A ,B z datą wykupu nie później niż na dzień 31 grudnia 2023,
 2.  obligacje serii C, D z datą wykupu nie później niż na dzień 31 grudnia 2024r,
 3.  Jeżeli      termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
 4.  Dopuszcza się nabycie przez Gminę Pieniężno obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

 §7


1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.


 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w trzymiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji.

 1. Wysokość      oprocentowanie będzie równa sumie: opublikowanej zmiennej co trzy miesiące      stawki WIBOR6M dla depozytów trzymiesięcznych ustalonej przed rozpoczęciem danego trzymiesięcznego okresu odsetkowego oraz stałej marży dla      inwestorów nie większej niż 2,50%.

 1. Oprocentowanie wypłaca się w trzymiesięcznych okresach odsetkowych w następnym dniu po      upływie danego okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym dniu.

 1. Ostateczna  wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z Bankiem.

 1. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§8

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pieniężno, który jest upoważniony do wykonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
 2.  Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi.  

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Alina Mańkut


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij