Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXVIII/139/17

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych dla których Gmina Pieniężno jest organem prowadzącym.

na podstawie podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z roku 2016 poz.466) oraz art. 131 ust. 4- 6 i art.133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z dn.2017.01.11) uchwala się, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 1517 z dnia

Treść

§ 1. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pieniężno.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pieniężno,
 2. rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,
 3. wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego
 4. zgłoszeniu - należy przez to rozumieć zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej,
 5. szkole - należy przez to rozumieć publiczne szkoły podstawowe dla których Gmina Pieniężno jest organem prowadzącym,
 6. dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych dla których Gmina Pieniężno jest organem prowadzącym.

§ 3.

 1. Złożenie wniosku rekrutacyjnego rodziców dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pieniężno do przedszkoli na dany rok szkolny odbywa się w okresie do ostatniego dnia marca danego roku.
 2. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pieniężno do przedszkoli na dany rok szkolny odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy polega na przyjęciu w pierwszej kolejności dzieci spełniające wymagania podstawowe zawarte w art. 131 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe, których wartość każdego kryterium wynosi 10 pkt.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu, dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują kryteria dodatkowe określone w § 5 niniejszej uchwały.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu dwóch etapów postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami to może przyjąć dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Pieniężno stosując w/w dwuetapową rekrutację.

§ 4.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola, wyrażający wolę kontynuowania przez ich dziecko edukacji w danym przedszkolu, zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w terminie 7 dni poprzedzającym ostatni dzień marca danego roku.
 2. Deklaracje kontynuowania edukacji przedszkolnej wydają i przyjmują dyrektorzy przedszkoli.
 3. W przypadku nie złożenia deklaracji w określonym wyżej terminie, dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.

§ 5.

 1. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli:

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba   punktów

1

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w   przedszkolu (więcej niż 5 godzin)

za każdą dodatkową godzinę powyżej 5   godzin - 10 pkt.

2

Realizacja obowiązku rocznego przygotowania   przedszkolnego

10 pkt

2

Dzieci obojga rodziców pracujących

40 pkt

3

Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do danego   przedszkola

20 pkt

4

W miejscowości, w której znajduje się przedszkole   zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów prawnych w   zapewnieniu mu należytej opieki

10 pkt

Potwierdzenie spełnienia w/w kryteriów stanowi Załącznik 1.

2. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba punktów o której mowa w ust. l

3. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w przedszkolach, wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które ustala kolejność przyjęcia do danego przedszkola oraz kolejność na rezerwowej liście dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu.

4. Losowania dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.§ 6.

 1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola (do ostatniego dnia kwietnia) rodzice zobowiązani są do zawarcia z dyrektorem umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola na dany rok szkolny w terminie do ostatniego dnia czerwca.
 2. Nie podpisanie umowy przez rodziców dziecka w terminie wskazanym w ust. l jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w przedszkolu.

§ 7.

 1. Przyjmowanie do przedszkoli dzieci, które nie uczestniczyły w procesie naboru, o którym mowa w § 3 ust. l może nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc, z uwzględnieniem prowadzonej przez dane przedszkole listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.
 2. Wnioski złożone przez rodziców po okresie naboru, zostają przyjęte przez dyrektora, a dziecko umieszczone zostaje na kolejnym miejscu rezerwowej listy oczekujących, zgodnie ze spełnionymi kryteriami pierwszeństwa określonymi w § 5 ust. 1.

§ 8.

 1. Uczniowie do klas pierwszych szkół podstawowych na dany rok szkolny, zamieszkali na terenie gminy Pieniężno w obwodach tych szkół, zapisywani są na podstawie zgłoszenia rodziców dziecka.
 2. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół na dany rok szkolny, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, odbywa się w okresie do 15 sierpnia każdego roku.
 3. Kandydatów do klas pierwszych szkół zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba   punktów

1

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

100 pkt

2

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

70 pkt

3

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia,   dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej   opieki

50 pkt

Potwierdzenie spełnienia w/w kryteriów stanowi Załącznik 2.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pieniężno.


 § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Alina Mańkut
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij