Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXXVII/191/18

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 1985 z dnia

Treść


§ 1. Przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno, zwane dalej „przedszkolami”, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w czasie których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego – na zasadach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar,  o którym mowa w § 1, rodzice dzieci do lat 5 ponoszą opłatę za każdą godzinę zajęć, zwaną dalej „opłatą”.

 2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą godzinę zajęć.

3. Opłata wskazana w ust. 1 podlega waloryzacji wskaźnikiem, o którym mowa w art. 52 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 3.  1. Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w § 2, i deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 oraz dni pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Zwolnieniu z opłaty podlegają rodzice dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 3. Zwolnień, o których mowa w ust. 2 , dokonuje się na wniosek rodziców.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat uregulowane zostaną w umowie zawartej między dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym).

5. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy przedszkola lub szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

 6. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna .

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/212/13 z 29 października 2013 r. i Nr XXVI/127/2016 z 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/212/13 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieniężno.

 § 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiemu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.                                                                          Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Grzegorz Klisz 


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij