Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr X/71/19

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pieniężno.

na podstawie . 5a ust 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 5031 z dnia

Treść

§ 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się na terenie Gminy Pieniężno:

1) w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa;

2 )w sprawach ważnych dla Gminy Pieniężno.

 

§ 2. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzane z inicjatywy:

1) organów Gminy Pieniężno;

2) stowarzyszenia mającego siedzibę na terenie Gminy Pieniężno w zakresie jego statutowej działalności;

3) grupy co najmniej 30% mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.

 

§ 3. 1.Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami powinien określać:

1)przedmiot i cel konsultacji z uzasadnieniem;

2)propozycje terminu przeprowadzenia konsultacji;

3)propozycje form konsultacji.

 

2.Wniosek zgłaszany przez grupę mieszkańców, oprócz danych, o których mowa w ust 1, powinien zawierać wskazanie osób upoważnionych do kontaktów w imieniu grupy mieszkańców oraz liczbę mieszkańców Gminy Pieniężno popierających wniosek.

 

3.Wniosek zgłaszany przez stowarzyszenie, oprócz danych, o których mowa w ust 1, powinien zawierać kopię statutu niniejszego stowarzyszenia.

 

4.Jeśli wniosek o przeprowadzenie konsultacji nie spełnia wymogów formalnych, Burmistrz Pieniężna, w terminie 7 dni od dnia jego złożenia wzywa osoby upoważnione do kontaktów, do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

 

5.Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych wniosku.

 

6.Wniosek, którego braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 3, pozastawia się bez rozpatrzenia.

 

§ 4. 1.Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Burmistrz Pieniężna w formie zarządzenia, w terminie najpóźniej 14 dni od wniesienia poprawnego wniosku pod względem formalnym.

 

2.Burmistrz Pieniężna dokonuje wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności. Przy wyborze formy konsultacji Burmistrz w miarę możliwości powinien uwzględnić propozycję formy przeprowadzenia konsultacji zawartą we wniosku o ich przeprowadzenie.

 

§ 5. Konsultacje społeczne powinny być przeprowadzane w miarę możliwości, na etapie tworzenia założeń do konsultowanego projektu lub prac nad jego wstępną wersją (projektem), a w przypadku inwestycji – na etapie przygotowań do jej rozpoczęcia.

 

§ 6. 1.Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

 1)zebrań z mieszkańcami;

2)badani opinii mieszkańców, np. poprzez wykorzystanie formularza (do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Pieniężnie lub z siedziby urzędu);

3)protokołowanych bezpośrednich spotkań z uczestnikami konsultacji, prowadzonych w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag;

4)zgłaszanie uwag i opinii na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej; 5)umieszczenie projektu dokumentu lub założeń do projektu dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej i/lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pieniężnie i/lub tablicy ogłoszeń Urzędu. i/lub tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych, ze wskazaniem terminu zajęcia przez uprawnione podmioty stanowiska w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

 

2.Konsultacje powinny trwać co najmniej 7 dni.

 

 § 7. 1.Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy, jednak powinny być brane pod uwagę przy rozstrzygnięciach podejmowanych w sprawie stanowiącej przedmiot konsultacji. 2.Wyniki konsultacji oraz informacje o sposobie ich rozstrzygnięcia (uwzględnienia) przez organy gminy, podlegają upublicznieni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

  

§ 8. Konsultacje społeczne uważa się za ważne bez względu na liczę osób i podmiotów w nich uczestniczących.

 

§ 9. Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi Gmina Pieniężno.

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 12. Uchwała wchodzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Krzysztof Kisiel



Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij