Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XIII/92/19

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie, Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Status Unieważniona

Treść

§1. Określa się szczegółowy sposób i zakres i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela tych nieruchomości, w szczególności:

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;

2) częstotliwość ich odbierania;

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 
§2.1.W zamian za wnoszoną do Gminy Pieniężno opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są w każdej ilości:
 
1) bezpośrednio z nieruchomości:
 
a) zebrane w pojemnikach lub workach niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b) zebrany w pojemnikach popiół;
 
2) z wyznaczonych na terenie miasta i gminy ogólnodostępnych punktów tzw. „gniazd”:
 
a) papier, w tym odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, w tym odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, odpadki warzywne i owocowe,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) zużyty sprzęt RTV i AGD;
 
3) z pojemników rozmieszczonych w aptekach – przeterminowane leki;
 
4) z kontenera na odpady niebezpieczne zlokalizowanego na terenie PSZOK – odczynniki fotograficzne, chemikalia, farby, oleje, lakiery, kleje, tonery, baterie.
 
2. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) utworzonym przez Gminę Pieniężno przyjmowane są dostarczone przez mieszkańców zebrane w sposób selektywny wymienione odpady komunalne:
1) papier, w tym odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, w tym odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, odpadki warzywne i owocowe;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) wykładziny, dywany, tekstylia i odzież;
8) zużyte opony w liczbie do 4 sztuk rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej,
9) żarówki, świetlówki, lampy LED,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzonego remontu, który nie wymagał zgłoszenia i pozwolenia na budowę, w ilości do 300 kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej,
11) chemikalia, farby, oleje, lakiery, kleje, odczynniki fotograficzne, tonery, baterie,
12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
 
2a. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
 
2b. Pracownik obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma prawo odmówić przyjęcie odpadów, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2), jeżeli ich ilość wskazują na to, że nie zostały wytworzone w gospodarstwie domowym lub nie są odpadami zebranymi selektywnie.
 
2c. Burmistrz Pieniężna podaje do publicznej wiadomości na stronie bip.pieniezno oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o lokalizacji PSZOK oraz terminy i godziny jego funkcjonowania.
 
§ 3.1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) odpady zmieszane:
a) miasto Pieniężno, kol. Cieszęta, Żugienie, Pieniężno Pierwsze, Pieniężno Drugie - raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, i raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nieruchomości niezamieszkałych (usługi, budynki użyteczności publicznej, cmentarze, itp.);
b) tereny wiejskie – w miesiącach od kwietnia do października raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, i raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nieruchomości niezamieszkałych (usługi, budynki użyteczności publicznej, cmentarze, itp.), w pozostałych miesiącach raz w miesiącu;
c) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie sezonie letnim – raz na dwa tygodnie;
 
2) popiół – w miesiącach od września do kwietnia raz w tygodniu; w miesiącach od maja do sierpnia raz na dwa tygodnie.
 
1a. Odpady , o których mowa w ust. 1 pkt a) - c) mogą być odbierane częściej – w zależności od zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych pomiędzy Gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne w drodze przetargu.
 
2. Odbieranie odpadów komunalnych z pojemników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 odbywać się będzie z następującą częstotliwością:

1) papier – raz na dwa tygodnie;
2) szkło - raz w miesiącu;

3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – raz w tygodniu;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz na kwartał;

5) odpady ulegające biodegradacji – w miesiącach od marca do października nie rzadziej niż raz na tydzień a w pozostałych miesiącach dwa razy w miesiącu.

 
3. Odbieranie odpadów komunalnych z pojemników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), odbywać się będzie z następującą częstotliwością:
1) przeterminowane leki – raz na kwartał.
 
4. Odbieranie odpadów komunalnych z kontenera, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 4), odbywać się będzie z następującą częstotliwością: co najmniej raz na pół roku lub w zależności od potrzeb.
 
5. Odbieranie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbywać się będzie na bieżąco w zależności od potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników.
 
§ 4.Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Pieniężnie:
- telefonicznie – nr tel. 55 237 46 70 / 55 237 46 74,
- pisemnie,
- elektronicznie na adres e-mail: gospodarka.komunalna@pieniezno.pl
 
 
§ 5.Traci moc uchwała Nr XXII/106/16 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 
§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.
 
§ 7.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińską - Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij