Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XVI/101/20

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.),po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie, Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 1431 z dnia

Treść

§ 1.Określa się szczegółowy sposób i zakres i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela tych nieruchomości, w szczególności:
  1. rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;

  2. częstotliwość ich odbierania;

  3. sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

  4. tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


§ 2.  1.W zamian za wnoszoną do Gminy Pieniężno opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są w każdej ilości:

1) bezpośrednio z nieruchomości:

a) zebrane w pojemnikach lub workach niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b) zebrany w pojemnikach popiół;


2) z wyznaczonych na terenie miasta i gminy ogólnodostępnych punktów tzw. „gniazd”:

a) papier, w tym odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury,

b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, w tym odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, odpadki warzywne i owocowe,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f) zużyty sprzęt RTV i AGD;


3) z pojemników rozmieszczonych w aptekach – przeterminowane leki;


4) z kontenera na odpady niebezpieczne zlokalizowanego na terenie PSZOK – odczynniki fotograficzne, chemikalia, farby, oleje, lakiery, kleje, odczynniki fotograficzne, tonery, baterie.


2. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) utworzonym przez Gminę Pieniężno przyjmowane są dostarczone przez mieszkańców zebrane w sposób selektywny wymienione odpady komunalne:

1) papier, w tym odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury,

2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, w tym odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, odpadki warzywne i owocowe;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) wykładziny, dywany, tekstylia i odzież;

8) zużyte opony w liczbie do 4 sztuk rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej,

9) żarówki, świetlówki, lampy LED,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzonego remontu, który nie wymagał zgłoszenia i pozwolenia na budowę, w ilości do 300 kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej,

11) chemikalia, farby, oleje, lakiery, kleje, odczynniki fotograficzne, tonery, baterie,

12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.


2a. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.


2b. Pracownik obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma prawo odmówić przyjęcie odpadów, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2), jeżeli ich ilość wskazują na to, że nie zostały wytworzone w gospodarstwie domowym lub nie są odpadami zebranymi selektywnie.


2c. Burmistrz Pieniężna podaje do publicznej wiadomości na stronie bip.pieniezno oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o lokalizacji PSZOK oraz terminy i godziny jego funkcjonowania.


§ 3.  1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) odpady zmieszane:

a) miasto Pieniężno, kol. Cieszęta, Żugienie, Pieniężno Pierwsze, Pieniężno Drugie - raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, i raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nieruchomości niezamieszkałych (usługi, budynki użyteczności publicznej, cmentarze, itp.);

b) tereny wiejskie – w miesiącach od kwietnia do października raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, i raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nieruchomości niezamieszkałych (usługi, budynki użyteczności publicznej, cmentarze, itp.), w pozostałych miesiącach raz w miesiącu;

c) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku – raz na dwa tygodnie;


2) popiół – w miesiącach od września do kwietnia raz w tygodniu; w miesiącach od maja do sierpnia raz na dwa tygodnie.


1a. Odpady , o których mowa w ust. 1 pkt a) - c) mogą być odbierane częściej – w zależności od zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych pomiędzy Gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne w drodze przetargu.


2. Odbieranie odpadów komunalnych z pojemników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 odbywać się będzie z następującą częstotliwością:

  1. papier – raz na dwa tygodnie;

  2. szkło - raz w miesiącu;

  3. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – raz w tygodniu;

  4. meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz na kwartał;

  5. odpady ulegające biodegradacji – w miesiącach od marca do października nie rzadziej niż raz na tydzień a w pozostałych miesiącach dwa razy w miesiącu.


3. Odbieranie odpadów komunalnych z pojemników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), odbywać się będzie z następującą częstotliwością:

1) przeterminowane leki – raz na kwartał.


4. Odbieranie odpadów komunalnych z kontenera, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 4), odbywać się będzie z następującą częstotliwością: co najmniej raz na pół roku lub w zależności od potrzeb.


5. Odbieranie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbywać się będzie na bieżąco w zależności od potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników.


§ 4.  Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Pieniężnie:

- telefonicznie – nr tel. 55 237 46 70 / 55 237 46 74,

- pisemnie,

- elektronicznie na adres e-mail: gospodarka.komunalna@pieniezno.pl


§ 5.  Traci moc uchwała Nr XXII/106/16 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.


§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kisiel

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij