Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XVI/102/20

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieniężno.

na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z poźn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 1432 z dnia

Treść

§ 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2.  Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy dołączyć do deklaracji:

a)dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością objętą deklaracją, jeżeli zmiana spowodowała wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiony przez odpowiednie instytucje, a w szczególności:

- placówki opieki zdrowotnej,

- placówki oświatowe,

- uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

- zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc,

- zakłady karne,

- domy dziecka,

- domy spokojnej starości;

b)dokument potwierdzający posiadanie Karty Dużej Rodziny wydanej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2019.1390 i 1907).

 § 3.  Deklarację, o której mowa w §1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 § 4.  1.Deklaracja, o której mowa w §1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019.700 z późn. zm.).

3. Przekazywanie informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej §1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed bezprawnym dostępem.

 § 5.  1. Format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w §1 niniejszej uchwały określony jest w formacie XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 § 6.  Traci moc uchwała Nr XXI/102/16 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieniężno.

 § 7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

 § 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kisiel

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij