Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XVII/113/20

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 5/48 w obrębie Piotrowiec, gmina Pieniężno

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Pieniężnie po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno, uchwalonego uchwałą Nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 15 lipca 2010 r., uchwala co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego 1849 z dnia

Treść

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 5/48 w obrębie Piotrowiec, gmina Pieniężno, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje teren w granicach zgodnych z Uchwałą Nr VII/41/19 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 5/48 w obrębie Piotrowiec, gmina Pieniężno.

3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

1)   ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;

2)   rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

3)   rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

4)   rozstrzygnięcia o sposobie realizacji określonych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasady finansowania inwestycji, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu są w szczególności:

1)   przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

2)   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)   zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;

4)   zasady kształtowania krajobrazu;

5)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;

6)   wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

7)   zasady kształtowania zabudowy i  zagospodarowania terenu;

8)   granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

9)   zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10)    zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

11)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

12)    sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

13)    inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym;

14)    stawki procentowe służące naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu                               i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. 1. Ustala się następującą treść rysunku planu jako obowiązującą:

1)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

2)   przeznaczenie terenu elementarnego oznaczone symbolem;

3)   nieprzekraczalna linia zabudowy;

4)   wymiary;

5)   granica opracowania planu.

 1. Następujące oznaczenia obowiązują na podstawie przepisów odrębnych: lokalizacja obiektu ujętego                         w ewidencji zabytków.

§ 4. Ustala się następującą interpretację użytych pojęć w niniejszej uchwale:

1)   Teren elementarny – należy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, dla którego określono szczegółowe zasady zagospodarowania i oznaczono symbolem.

2)   Przeznaczenie podstawowe - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie elementarnym.

3)   Adaptacja budynku lub obiektu budowlanego – należy przez to rozumieć przystosowanie istniejącego budynku do aktualnych potrzeb użytkownika poprzez: remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, rozbiórkę i odbudowę,  zmianę sposobu użytkowania budynku lub obiektu budowlanego, pod warunkiem, że zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania działki są zgodne z ustaleniami szczegółowymi  zawartymi w niniejszej uchwale lub zachowują stan istniejący pod względem gabarytów obiektu.

4)   Dach płaski – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci do 120.

5)   Nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza linię, której obrys ścian zewnętrznych budynku nie może przekroczyć.

6)   Rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.

 1. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, zmianę przebiegu sieci, rozbiórkę obiektów w tym sieci               i urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej.
 2. Obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury technicznej, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i dostępu do sieci, zgodnie                   z przepisami odrębnymi.
 3. Zaopatrzenie w wodę będzie się odbywać z sieci wodociągowej, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych.
 4. Odprowadzenie ścieków należy realizować do układu kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do oczyszczalni ścieków.
 5. Ustala się odprowadzanie wód opadowych z dachów na teren własnej działki bez szkody dla gruntów sąsiednich oraz zgodnie z przepisami odrębnymi. Wody opadowe z terenów szczelnych docelowo                        po oczyszczeniu należy odprowadzać zgodnie z przepisami odrębnymi.
 6. Przyłączenie odbiorców do sieci elektroenergetycznej będzie następowało zgodnie z przepisami odrębnymi. Nowe sieci energetyczne z przyłączami w granicach planu należy wykonać jako kablowe podziemne.
 7. Zaopatrzenie w ciepło należy realizować z indywidualnych źródeł przy wykorzystaniu urządzeń,                        z których emisja nie przekracza norm przewidzianych przepisami odrębnymi.
 8. Zaopatrzenie w gaz należy realizować z indywidualnych źródeł lub sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi. Dla sieci gazowych zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązują strefy kontrolowane.
 9. Sieci oraz przyłącza telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne zgodnie z przepisami odrębnymi.
 10. Odpady komunalne należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym zasady kształtowania krajobrazu.

 1. W ogrodzeniach od strony dróg wprowadza się zakaz stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych.
 2. W granicach planu nie przewiduje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
 3. Ponadto zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez wyznaczenie parametrów                  i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych.

§ 7. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się jako obowiązujące.

 1. Teren objęty opracowaniem miejscowego planu znajduje się w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Ostoja Warmińska” (kod PLB 280015), w związku z czym na przedmiotowym terenie mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące ochrony przyrody i ochrony środowiska.
 2. Dla zabudowy w granicach planu dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii w postaci: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych o mocy urządzeń do                  100 kW. Wyklucza się lokalizowanie elektrowni wiatrowych i turbin wiatrowych.
 3. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 1.MW należy przyjąć zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.
 4. Wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć kwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej.

 1. W granicach planu zlokalizowany jest obiekt objęty ochroną konserwatorską na podstawie przepisów                                o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, którego lokalizację wskazano na rysunku planu.


1)   Wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków:


L.p.

Obiekt

Lokalizacja

Nr rejestru/ decyzja

1

Kapliczka 

Wieś Piotrowiec,

działka o nr ew. 5/48

--------------


 1. W odniesieniu do obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków obowiązują następujące zasady:

1)   roboty budowlane prowadzone w obiektach ujętych w ewidencji zabytków (nie objętych wpisem do rejestru zabytków) należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym przepisami prawa budowlanego oraz przepisami w sprawie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

2)   w odniesieniu do obiektów ujętych w ewidencji zabytków obowiązuje ochrona ich formy architektonicznej w zakresie gabarytów, geometrii dachów, kolorystyki pokrycia dachów, detali architektonicznych.

§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

 1. W granicach planu dopuszcza się podział nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi,                              przy czym w zakresie działek budowlanych mają zastosowanie przepisy szczegółowe niniejszej uchwały. 
 2. W granicach planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzania procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych o gospodarce nieruchomościami.
 3. Ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia procedury scalania                           i podziału nieruchomości:

a)    minimalna powierzchnia działki: 1300m2;

b)   minimalna szerokość frontu działki: min. 30 m;

c)    nakazuje się, aby kąt położenia granic działek wydzielanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości do pasa drogowego mieścił się w przedziale 75 - 105 stopni.

§ 10. Zasady obsługi komunikacyjnej:

 1. Bezpośrednie powiazanie komunikacyjne z układem zewnętrznym realizowane będzie poprzez zjazd na drogę wojewódzką, na zasadach określonych w przepisach szczegółowych oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Zasady obsługi parkingowej obszaru planu w tym minimalna liczba miejsc parkingowych:

1)   dla terenów oznaczonych symbolem 1.MW należy zapewnić min. 1 stanowisko postojowe na 1 lokal mieszkalny jednak nie więcej niż 15 stanowisk postojowych;

2)   w granicach działki budowlanej na terenie elementarnym o symbolu 1.MW ustala się nakaz zabezpieczenia minimalnej liczby stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości 1 stanowisko - jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi 6-15.

§ 11. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów.

 1. Teren objęty planem do czasu jego zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem należy użytkować           w sposób dotychczasowy.
 2. Nie przewiduje się tymczasowego sposobu zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 12. Obszary przestrzeni publicznych.

W granicach planu nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej.


§ 13. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym.

 1. W granicach planu nie występują inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
 2. W granicach planu nie występują inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

 

§ 14. Warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

W sąsiedztwie istniejącej infrastruktury technicznej obowiązują ograniczenia w zabudowie                                i zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych.

 

§ 15. W granicach planu nie występują:

1)   tereny górnicze;

2)   tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

3)   obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

4)   na dzień uchwalenia planu nie sporządzono audytu krajobrazowego, w związku z tym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa krajobrazów priorytetowych nie określono.

 

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe dotyczące terenów elementarnych

§ 16. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów.

Oznaczenie terenu elementarnego

(powierzchnia w ha)

Ustalenia

1. MW

(pow. 0,29 ha).

 

 

 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej               i zamieszkania zbiorowego.
 2. Ogólne zasady zagospodarowania terenu:

a)         adaptuje się funkcję oraz formę architektoniczną istniejącej zabudowy, zagospodarowanie terenu;

b)        w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację obiektów                  i urządzeń służących celom realizacji lokali socjalnych, pomocy społecznej, wraz                        z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektami pomocniczymi w tym gospodarczymi i garażowymi, zielenią urządzoną oraz niezbędnymi dojściami                   i dojazdami do obiektów budowalnych;

c)         nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;

d)        minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: min. 1300 m2.

 1. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a)         dachy płaskie lub dachy strome dwuspadowe o kącie nachylenia zawartym                   w przedziale 200-450;

b)        kolorystyka pokrycia dachu dla dachów stromych: materiały w kolorach czerwieni;

c)         liczba kondygnacji: maks. 2 kondygnacje nadziemne;  

d)        wysokość zabudowy: maks. 11,0 m z uwzględnieniem ustaleń określonych w lit. h); 

e)         wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: maks. 0,3;

f)         wskaźnik intensywności zabudowy: min. 0,05; maks. 0,7;

g)         teren biologicznie czynny: min. 30% powierzchni działki;

h)        dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury tj.: ogrodzenia, ławki itp. oraz obiekty architektury ogrodowej – altany lub wiaty o wysokości do najwyższego punku przykrycia dachu: maks. 6,0 m i kącie nachylenia dachu  w przedziale: 200-450.


ROZDZIAŁ III

Postanowienia końcowe

§17. Nieokreślone w ustaleniach planu warunki zabudowy regulują właściwe przepisy budowlane.


§18. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona w granicach planu w wysokości 10%.

 

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

 

§20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.                          
Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Kisiel

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij