Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXIX/122/08

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1; art. 19 pkt 1lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 59, poz. 531 z dnia 14 sierpnia 2008 r.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

§ 1.Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

§ 2.Ustala się następującą dzienną stawkę opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na wyznaczonym targowisku:

1) przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 4,00 zł
2) przy sprzedaży ze stołów stanowiących wyposażenie targowiska - 6,00 zł .
3) przy sprzedaży z przyczepy ciągnika rolniczego - 13,00 zł
4) przy sprzedaży z samochodu osobowego - 13,00 zł
5) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 13,00 zł
6) przy sprzedaży z namiotów będących własnością sprzedających:

a) zajmujących powierzchnię do 4 m2 - 6,00 zł.
b) zajmujących powierzchnie powyżej 4m2 do 10 m2 - 13,00 zł.
c) zajmujących powierzchnie powyżej 10 m2 - 16,00 zł.

§ 3. Ustala się następującą dzienną stawkę opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży poza wyznaczonym targowiskiem:

1) przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 4,00 zł
2) sprzedaż małej gastronomii i napojów chłodzących - 25 zł za punkt

§ 4. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie w miejscu, gdzie opłatę pobrano.

§ 5. 1) Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2) Inkasent na każdą pobraną kwotę opłaty targowej wydaje pokwitowanie z kwitariusza przychodowego, wydanego przez Urząd Miejski w Pieniężnie.

3) Termin płatności opłaty targowej przypada na dzień, w którym była prowadzona sprzedaż.

4) Pobrane opłaty inkasent wpłaca do kasy Urzędu Miejskiego w dniu poboru inkasa, nie później jednak niż do godziny 12 dnia roboczego następującego po dniu pobrania.

5) Inkasentami opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Miejskiego w Pieniężnie Pana Fryderyka Czaplińskiego i Pana Marcina Kowalskiego /na zastępstwo w czasie urlopu wypoczynkowego i choroby wyznacza się Pana Stanisława Gacura/.

6) Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 1% od pobranych kwot opłaty targowej, rozliczenie następuje w okresach kwartalnych.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVIII/110/08 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia
4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Leon Kmiotek

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij