Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00
fax 55 237 46 01


email: urzad@pieniezno.pl


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Uchwała nr XXXV/233/14

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieniężno.

na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje:

Treść

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieniężno 


§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy dołączyć do nowej deklaracji po zmianach:

a) dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością objętą deklaracją, jeżeli zmiana spowodowała wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiony przez odpowiednie instytucje, a w szczególności: - placówki opieki zdrowotnej, - placówki oświatowe, - uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą, - zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc, - zakłady karne, - domy dziecka, - domy spokojnej starości;

b) dokument potwierdzający dane rodziny wielodzietnej zamieszkującej daną nieruchomość, a w szczególności: - wiek dzieci do 18-tego roku życia lub do 25-tego roku życia w przypadku osób uczących się w systemie dziennym, - dokument potwierdzający kontynuację nauki w systemie dziennym dzieci w wieku 18-25 lat;

c) dokument potwierdzający zmianę miejsca wykonywania działalności gospodarczej, likwidację działalności, zawieszenie działalności, w odniesieniu do nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 3.

Deklarację, o której mowa w §1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany danych określonych w deklaracji.

§ 4.

Deklarację, o której mowa w §1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

§ 5.

1. Format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w §1 niniejszej uchwały określony jest w formacie XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Deklaracja określona w §1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235).

§ 7.

Przekazywanie informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w §1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed bezprawnym dostępem.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr XXIV/160/12 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia o w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Żyndul

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij