W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Pieniężno


ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno


tel. 55 237 46 00


email: urzad@pieniezno.pl


Skrzynka ePUAP – ucc8u547w1/skrytka 


NIP: 582-156-21-96
REGON: 170748005

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 4523 artykuły

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 5/43 obręb Piotrowiec

Pieniężno, dnia 20 czerwca 2022r. GK.6220.1.3.2021   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia    3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.    z 2022r.,...

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 12/15 obręb Piotrowiec

Burmistrz Pieniężna PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI iż w związku z toczącym się postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 12/15 obręb Piotrowiec, gmina Pieniężno”, w dniu 14 czerwca 2022r. do tut. organu wpłynął raport  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

zarządzenie nr: 34/22
zarządzenie nr 34/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.

GK.6220.1.3.2022

Pieniężno, dnia 08 czerwca 2022r. GK.6220.1.3.2022 OBWIESZCZENIE Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029) podaje do...

zarządzenie nr: 36/22
zarządzenie nr 36/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 35/2021 Burmistrza Pieniężna z dnia 20.06 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę mienia komunalnego.
zmieniające zarządzenie nr 35/2021,
zarządzenie nr: 32/22
zarządzenie nr 32/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy za 2021 rok.
Stanowisko: Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Stanowisko Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Miejsce pracy Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Pieniężnie, ul. Generalska 8, 14-520 Pieniężno, pok. 14

Wykaz osób którym udzielono ulg w 2021 r.

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, za okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia...

GK.6220.1.3.2022

Pieniężno, dnia 16 maja 2022r. GK.6220.1.3.2022      OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

zarządzenie nr: 31/22
zarządzenie nr 31/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie określenia zasad oraz naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom OSP z terenu gminy Pieniężno za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
zarządzenie nr: 30/22
zarządzenie nr 30/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
zarządzenie nr: 28/22
zarządzenie nr 28/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno.
zarządzenie nr: 29/22
zarządzenie nr 29/22
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zorganizowania i ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż rzeczy ruchomej stanowiącej własność Gminy Pieniężno.

GK.6733.1.2.2022

Pieniężno, dnia 05 maja 2022r. GK.6733.1.2.2022   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu      i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503)    BURMISTRZ PIENIĘŻNA informuje strony postępowania o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...

Obwieszczenie - sprzedaż koparko-ładowarki wraz z osprzętem.

załącznik nr 1 do zarządzenia  Burmistrza Pieniężna nr 29/2022 z dnia 04.05.2022 r.    OBWIESZCZENIE  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn. zm.), oraz Zarządzenia nr 75/2021 Burmistrza Pieniężna z dnia 31 grudnia 2021 r., w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej,...

GK.6220.1.4.2022

Pieniężno, dnia 04 maja 2022r. GK.6220.1.4.2022 OBWIESZCZENIE   Burmistrz Pieniężna działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn. zm.)...

uchwała nr: XXXVI/232/22
uchwała nr XXXVI/232/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pieniężno.
uchwała nr: XXXVI/231/22
uchwała nr XXXVI/231/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2361
uchwała nr: XXXVI/230/22
uchwała nr XXXVI/230/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2022.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2245
uchwała nr: XXXVI/229/22
uchwała nr XXXVI/229/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2022-2031.
Adres nieruchomości: Kajnity
Adres nieruchomości Kajnity
Przetarg na Sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 6/2 o powierzchni 0,7560 ha położonej w Kajnitach, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 11 Kajnity, figurującej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie pod nr EL1B/00001163/7
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 23.100,00 zł
Data przetargu

Obwieszczenie DLI-II.7621.2.2022.AZ.3

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zawiadomienia, iż na wniosek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany w części decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 września 2019 r. znak: DLI-II.4621.45.2018.IS.8, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do...