Szanowni Państwo

Na podstronach tego działu znajdą Państwo informacje dotyczące sposobu załatwiania różnych spraw w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie. Niektóre z informacji uzupełnione są o przygotowane do pobrania pliki z wnioskami, które po wydrukowaniu i wypełnieniu w domu można złożyć w sekretariacie urzędu lub za pośrednictwem ePUAP. Wniosek prosimy o wypełnienie w sposób czytelny.

Poniżej możesz wybrać konkretną sprawę, którą chcesz załatwić:

GK – Wydział Gospodarki Komunalnej:
•    Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
•    Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek rolnych do zalesienia
•    Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
•    Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
•    Wgląd do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
•    Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
•    Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
•    Określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
•    Wnioskowanie o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
•    Udostępnianie informacji o środowisku
•    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
•    Przyznanie dodatku mieszkaniowego
•    Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
•    Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
•    Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu
•    Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów na wniosek posiadacza nieruchomości
•    Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
•    Wniosek o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk

USC - Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich:
•    Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych
•    Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
•    Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
•    Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
•    Uznanie żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
•    Wpisywanie do rejestru wyborców
•    Wydawanie zaświadczenia o prawie do głosowania
•    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
•    Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców oraz Rejestru PESEL
•    Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej
•    Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
•    Zgłoszenie pobytu stałego
•    Zgłoszenie pobytu czasowego
•    Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej
•    Powrót po rozwodzie do poprzedniego nazwiska
•    Zmiana imienia (imion) dziecka
•    Nadanie dziecku nazwiska męża matki
•    Odtworzenie, ustalenie treści aktu stanu cywilnego
•    Sporządzenie aktu urodzenia
•    Sporządzenie aktu zgonu
•    Sporządzenie testamentu allograficznego
•    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego
•    Uznanie dziecka
•    Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
•    Wpisanie (transkrypcja) do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
•    Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
•    Zaświadczenie do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu dla małżeństwa konkordatowego
•    Zaświadczenie zezwalające na zawarcie przez obywatela polskiego małżeństwa za granicą
•    Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
•    Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia małżeństwa
•    Zmiana imienia i nazwiska

WF – Wydział Finansowy:
•    Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
•    Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie na raty zapłaty podatku
•    Ulga inwestycyjna
•    Ulga z tytułu nabycia gruntów lub z tytułu trwałego zagospodarowania gruntów
•    Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej
•    Wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, o powierzchni użytków rolnych, o niezaleganiu lub stan zaległości

Wymiar podatku leśnego
•    Wymiar podatku od nieruchomości
•    Wymiar podatku rolnego
•    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 
Niniejszy dział znajduje się w trakcie budowy. Wszelkie niedociągnięcia i uwagi zgłoszone na adres e-mail głównego redaktora Biuletynu Informacji Publicznej będą mile widziane.