a:49:{s:4:"name";s:34:"Wykaz i sposoby załatwiania spraw";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:17:"Dominik Świąder";s:11:"createdDate";s:10:"2005-11-22";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:9190:"

Szanowni Państwo

Na podstronach tego działu znajdą Państwo informacje dotyczące sposobu załatwiania różnych spraw w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie. Niektóre z informacji uzupełnione są o przygotowane do pobrania pliki z wnioskami, które po wydrukowaniu i wypełnieniu w domu można złożyć w sekretariacie urzędu lub za pośrednictwem ePUAP. Wniosek prosimy o wypełnienie w sposób czytelny.

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych udostępnione są klauzule informacyjne. (dział Dane osobowe)

Poniżej możesz wybrać konkretną sprawę, którą chcesz załatwić:

GK – Wydział Gospodarki Komunalnej:
•    Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
•    Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie
•    Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
•    Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
•    Wgląd do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
•    Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
•    Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
•    Określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
•    Wnioskowanie o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
•    Udostępnianie informacji o środowisku
•    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
•    Przyznanie dodatku mieszkaniowego
•    Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
•    Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
•    Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu
•    Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów na wniosek posiadacza nieruchomości
•    Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
•    Wniosek o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk

USC - Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich:
•    Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych
•    Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
•    Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
•    Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
•    Uznanie żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
•    Wpisywanie do rejestru wyborców
•    Wydawanie zaświadczenia o prawie do głosowania
•    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
•    Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców oraz Rejestru PESEL
•    Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej
•    Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
•    Zgłoszenie pobytu stałego
•    Zgłoszenie pobytu czasowego
•    Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej
•    Powrót po rozwodzie do poprzedniego nazwiska
•    Zmiana imienia (imion) dziecka
•    Nadanie dziecku nazwiska męża matki
•    Odtworzenie, ustalenie treści aktu stanu cywilnego
•    Sporządzenie aktu urodzenia
•    Sporządzenie aktu zgonu
•    Sporządzenie testamentu allograficznego
•    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego
•    Uznanie dziecka
•    Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
•    Wpisanie (transkrypcja) do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
•    Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
•    Zaświadczenie do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu dla małżeństwa konkordatowego
•    Zaświadczenie zezwalające na zawarcie przez obywatela polskiego małżeństwa za granicą
•    Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
•    Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia małżeństwa
•    Zmiana imienia i nazwiska

WF – Wydział Finansowy:
•    Deklaracja na podatek leśny
•    Deklaracja na podatek od nieruchomości
•    Deklaracja na podatek od środków transportowych
•    Deklaracja na podatek rolny
•    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
•    Wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, o powierzchni użytków rolnych, o niezaleganiu lub stan zaległości 
Niniejszy dział znajduje się w trakcie budowy. Wszelkie niedociągnięcia i uwagi zgłoszone na adres e-mail urzad@pieniezno.pl będą mile widziane.


";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2021-2-26 14:24:47";s:8:"editDate";s:18:"2021-2-26 14:24:47";s:6:"editBy";s:3:"220";s:10:"editorName";s:7:"Daniel ";s:13:"editorSurname";s:11:"Piotrkowski";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2021";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:17:"Gmina Pieniężno";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:17:"Gminy Pieniężno";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}