Kod wydziału:

SO


Nazwa usługi:

Zameldowanie na pobyt do 2 miesięcy czynnością materialno-techniczną


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.)


Potrzebne dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (budynku), decyzja przydziału, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu
  • akt urodzenia – dla osób niepełnoletnich nie posiadających dowodu osobistego
  • karta pobytu obywatela UE lub zezwolenie na pobyt
  • wiza, w przypadku ruchu wizowego


Wysokość opłat:

brak


Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Urząd Miejski
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

pok. nr 15
tel. +48 55 237 46 51


Czas realizacji usługi:

niezwłocznie, po okazaniu wszystkich wymaganych wydanie poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy


Informacje o trybie odwoławczym:

Od decyzji w sprawie odmowy zameldowania służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej, za pośrednictwem Burmistrza Pieniężna.


Ulgi:

nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

Zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy dokonuje się ustnie w obecności właściciela (właścicieli) lub najemcy (najemców) lokalu po okazaniu tytułu prawnego do lokalu.