Kod wydziału:

USC


Nazwa usługi:

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2064),

 


Potrzebne dokumenty:

  • Dowód osobisty wnioskodawcy.
  • Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.
  • Dokument będący podstawą wpisania brakujących danych:
    • odpis zupełny aktu stanu cywilnego,
    • orzeczenie sądowe podające nowe ustalenia.


Wysokość opłat:

  • decyzja o uzupełnieniu – 39 zł.


Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

pok. nr 8
tel. +48 55 237 46 30


Czas realizacji usługi:

niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku (w sprawach szczególnie skomplikowanych do 7 dni)


Informacje o trybie odwoławczym:

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC przysługuje stronie prawo wniesienia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pieniężnie odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Ulgi:

nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

  • Uzupełnieniu podlegają te dane osobowe, których wymaga polskie prawo, a których brak jest w dotychczasowej treści aktu.
  • Z wnioskiem o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego występuje osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek.