Kod wydziału:

USC


Nazwa usługi:

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

 


Potrzebne dokumenty:

  • Dowód osobisty wnioskodawcy.
  • Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.
Wysokość opłat:


Opłata skarbowa za uzupełnienie aktu – 39 zł.


Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

pok. nr 8
tel. +48 55 237 46 30


Czas realizacji usługi:

  • Wniosek podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników.

  • Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.

  • Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy lub w Kasie Urzędu znajdującej się na ternie Urzędu Miejskiego

    Urząd Miejski Pieniężno

    79 8313 0009 0042 6015 2000 0010


Informacje o trybie odwoławczym:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy Kierownik USC odmawia uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego, za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

 


Informacje dodatkowe:

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej interes prawny lub prokuratora.

Uzupełnieniu podlega akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, dokonuje go kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o uzupełnienie treści aktu składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.