Kod wydziału:

USC


Nazwa usługi:

Wpisanie (transkrypcja) do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014 poz. 1741,

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2014 poz. 1628 t.j.

 


Potrzebne dokumenty:

 

  1. dowód osobisty osoby zgłaszającej

  2. zagraniczny akt stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

  3. wniosek o wpisanie aktu (zał. nr 1,2,3)


Wysokość opłat:

Opłata skarbowa za wpisanie aktu – 50 zł.

 


Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

pok. nr 8
tel. +48 55 237 46 30


Czas realizacji usługi:

  • Wniosek wraz z kompletem załączników podlega rozpoznaniu w terminie 21 dni od dnia jego złożenia.

  • Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy lub w Kasie Urzędu znajdującej się na ternie Urzędu Miejskiego

  • Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy lub w Kasie Urzędu znajdującej się na ternie Urzędu Miejskiego

    Urząd Miejski Pieniężno

    79 8313 0009 0042 6015 2000 0010

 

 


Informacje o trybie odwoławczym:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy Kierownik USC odmawia wpisania aktu stanu cywilnego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.Informacje dodatkowe:

Z wnioskiem o wpisanie treści aktu stanu cywilnego występuje osoba, której akt dotyczy, inna osoba, która wykaże interes prawny (lub interes faktyczny w przypadku aktu zgonu).

Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o wpisanie aktu składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.