Kod wydziału:

USC


Nazwa usługi:

Zaświadczenie zezwalające na zawarcie przez obywatela polskiego małżeństwa za granicą


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2064 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)


Potrzebne dokumenty:

Zainteresowany składa wniosek o wydanie zaświadczenia zezwalającego na zawarcie

małżeństwa w innym kraju oraz na piśmie zapewnienie, że nie wie o okolicznościach

wyłączających zawarcie małżeństwa i posiada:

gdy zamierzający zawrzeć małżeństwo jest;

1. kawalerem, panną:

- dowód osobisty (do wglądu),

- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

2. rozwiedzionym, rozwiedzioną:

- dowód osobisty (do wglądu),

- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

3. wdowcem, wdową;

- dowód osobisty (do wglądu),

- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

Dowód opłaty skarbowej.


Wysokość opłat:

Opłata za wydanie zaświadczenia 38 zł

 


Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Generalska 8
14-520 Pieniężno

pok. nr 8
tel. +48 55 237 46 30


Czas realizacji usługi:

  • Wniosek składa się osobiście przed kierownikiem USC. Jeżeli wnioskodawca przebywa za granicą wniosek składa przed polskim konsulem.

 

  • Zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni.

Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy lub w Kasie Urzędu znajdującej się na ternie Urzędu Miejskiego.

Urząd Miejski Pieniężno
79 8313 0009 0042 6015 2000 0010

 

 

 

 


Informacje o trybie odwoławczym:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z prawem polski może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o odmowie wydania zaświadczenia.

Osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od kierownika może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania tych czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

 


Informacje dodatkowe:

Obywatele polscy zawierający małżeństwo za granicą zawierają je w formie przewidzianej w danym kraju lub w polskim konsulacie.